Header image

Tijdelijke uitbreiding capaciteit Azc Winterswijk

WINTERSWIJK - De opvangcapaciteit van het Azc Winterswijk mag voor maximaal één jaar worden uitgebreid met 100 extra plaatsen voor noodopvang. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten.

Het college komt hiermee tegemoet aan een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de opvangcapaciteit van het Azc Winterswijk tijdelijk te mogen uitbreiden vanwege het nijpende tekort aan opvangcapaciteit voor asielzoekers.

Hogere instroom

Het COA heeft te maken met een fors hogere instroom van het aantal asielzoekers (o.a. uit Afghanistan) en een vertraagde uitstroom van statushouders, omdat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn. Het COA zoekt op dit moment duizenden opvangplaatsen om asielzoekers op te vangen. Op het Azc Winterswijk kunnen relatief snel 100 extra opvangplaatsen worden gerealiseerd voor noodopvang.

Op basis van de huidige overeenkomst met het COA mogen er maximaal 400 asielzoekers op het Azc worden gehuisvest. Voor de tijdelijke uitbreiding hebben het COA en de gemeente een aanvullende overeenkomst gesloten. Het COA gaat twee leegstaande woonblokken aan de Amstelstraat en de Merwedestraat huren van De Woonplaats om de extra opvangplaatsen voor noodopvang te realiseren.

Uitbreiding voor één jaar

In de aanvullende overeenkomst hebben het COA en de gemeente afgesproken dat de tijdelijke uitbreiding geldt voor de periode van maximaal één jaar tot en met uiterlijk 31 oktober 2022. Daarnaast is afgesproken dat in de noodopvang voornamelijk gezinnen worden gehuisvest en dat er voldoende geld beschikbaar wordt gesteld voor onderwijs.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het beperken van overlast. Met name is afgesproken dat in samenspraak met de politie overlastgevende asielzoekers zo spoedig mogelijk worden overgeplaatst naar andere locaties. In het periodiek overleg met de leiding van Azc, de politie en de gemeente wordt er op toegezien dat deze afspraken worden nageleefd.

De omwonenden van het Azc zijn woensdagavond per brief geïnformeerd over de tijdelijke uitbreiding van het Azc.

Ander nieuws