Header image

Sluitende begroting voor de gemeente Winterswijk

WINTERSWIJK - Onverminderd inzetten op duurzaamheid, het centrum en een armoedevrije gemeente. Dat doet het college van burgemeester en wethouders in Winterswijk. Goed wonen, werken en recreëren zijn en blijven de belangrijkste uitgangspunten voor de gemeente. Tegelijkertijd treft het college maatregelen om de uitgaven van de jeugdzorg en Wmo beheersbaar te houden. Het college presenteerde vandaag een sluitende begroting met een goede balans tussen ambities en beschikbare middelen. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 3 en 5 november in de raadsvergadering.

Winterswijk heeft een gezonde financiële positie. De structurele baten en lasten zijn de komende vier jaar in evenwicht en de gemeente heeft een robuust eigen vermogen. Dat komt nu goed van pas. Onzekerheden over de ontwikkeling van het coronavirus en de hoogte van rijksbijdragen blijven voorlopig bestaan. In de begroting is daar rekening mee gehouden.

Nieuwe opzet

De begroting voor 2021 kent vier verschillende programma’s. In alle programma’s staat Meedoen centraal. Op het gebied van welzijn en gezondheid. Als het gaat om wonen, werken, recreëren en goed onderwijs. Het coalitieakkoord ‘Winterswijk wint!’ vormt de basis. Van veel ambities ligt de realisatie op koers. Maar ook Winterswijk ontkomt er niet aan om op onderdelen keuzes te maken.

Uitdagingen

Net als in veel andere gemeente doen ook in Winterswijk steeds meer mensen een beroep op jeugd- en Wmo-voorzieningen. Het is goed dat mensen de gemeente goed weten te vinden, maar het college wil ook de uitgaven beheersbaar houden. Door bijvoorbeeld de dagopvang anders te organiseren en kritisch te kijken naar wie welke zorg nodig heeft.

Een andere uitdaging is een toekomstbestendig zorglandschap met behoud van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Daarvoor zet het college zich in. Nu en in de toekomst.

In deze begroting houdt het college er rekening mee dat er minder geld van het Rijk komt. Winterswijk maakt zich, samen met andere gemeenten en de VNG, hard voor een betere financiële positie voor de gemeenten.

Gemaakte keuzes

Een aantal voorbeelden: in 2021 blijven voorzieningen zoals het muziek- en cultuuronderwijs behouden. Evenals De Storm, Zwembad Jaspers en de bibliotheek. Er komt een integrale museumvisie. De digitalisering van de dienstverlening wordt verder verbeterd en ontwikkeld. De totale woonlasten stijgen licht, door een verhoging van de afvalstoffenheffingen en de waardestijging van woningen. Het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) blijft gelijk.

Investeren

Juist nu is het van groot belang om te blijven investeren in de toekomst en daarmee in de leefbaarheid van Winterswijk. In een kwantitatief en kwalitatief goed woningaanbod, een aantrekkelijk centrum en in het biodiverse buitengebied. Het college zet proactief in op werkgelegenheid en biedt ruimte aan bedrijven.

Het college zorgt er met een revolverend fonds ook voor dat inwoners kunnen investeren in de duurzaamheid van hun eigen woning.

Samen

Winterswijk komt, als het aan dit college ligt, sterker uit de crisis. Met een sociaal hart en oog voor diegenen die het momenteel moeilijk hebben. Niemand staat in Winterswijk aan de kant. Het einddoel is altijd om Winterswijk nog mooier te maken dan het nu al is. Samen met alle Winterswijkers.

Ander nieuws