Header image

Voorstel vervangende nieuwbouw Hamalandschool

LICHTENVOORDE - Het college van B&W van Oost Gelre stelt de gemeenteraad voor om aan het bestuur van de Hamalandschool een krediet van in totaal € 3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Met dit bedrag kan de school vervangende nieuwbouw realiseren voor de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De gemeenteraad behandelt het voorstel in de raadsvergadering van 25 mei en neemt dan een besluit over het voorstel. De Hamalandschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Op dit moment wordt er les gegeven op drie locaties, waarvan één tijdelijke locatie. Het gaat om de volgende locaties: de Van Ostadestraat (speciaal onderwijs), de Herman Harmsenstraat (voortgezet speciaal onderwijs, tijdelijk) en de Frans ten Boschstraat (voortgezet speciaal onderwijs). In 2009 werd er al € 1,2 miljoen gereserveerd voor uitbreiding van de huisvesting van de Hamalandschool met vier groepen. Deze uitbreiding heeft niet plaatsgevonden. Inmiddels is duidelijk geworden dat voor de langere termijn zes groepen moeten worden gehuisvest. Het integraal huisvestingsplan van de Hamalandschool is inmiddels geactualiseerd. Uit dit plan blijkt dat renovatie van het pand aan de Frans ten Boschstraat niet rendabel is. Bovendien is de school te klein voor het aantal leerlingen en is er behoefte aan een gymzaal. Het voorstel van het college van B&W is om in totaal een krediet van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor vervangende nieuwbouw. Er wordt dus een extra krediet van € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld. Dat betekent dat er een nieuwe school gebouwd kan worden aan de Frans ten Boschstraat met een gymzaal. De leerlingen van de locatie aan de Herman Harmsenstraat kunnen dan gehuisvest worden in de nieuwe school. De locatie aan de Van Ostadestraat voor speciaal onderwijs wordt gerenoveerd. De gemeenteraad neemt op 25 mei een besluit over het voorstel tijdens de openbare raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur en is in het Stadhuis van Groenlo. U bent hier van harte welkom.

Ander nieuws