Header image

Rijkswaterstaat over nieuwe N18

OOST GELRE - Het Rijk en de regionale partners hebben keuzes gemaakt over de exacte ligging van het tracé, de aansluitingen en kruisende verbindingen van de nieuwe N18. Deze besluiten hebben nog geen formele status. Pas wanneer het Ontwerp-tracébesluit gereed is en openbaar wordt gemaakt (naar verwachting medio 2011), is sprake van een formeel besluit. Hierop is vervolgens inspraak mogelijk. De gemaakte keuzes, voor zover van invloed op Oost Gelre, zijn:
  • De exacte ligging van het nieuwe tracé, waarbij is besloten dat de nieuwe N18 tussen Groenlo en bedrijventerrein De Laarberg zo dicht mogelijk tegen de huidige N18 aan komt te liggen. Dit sluit ook aan bij voorstellen uit de klankbordgroepen;
  • Bij Groenlo wordt een ongelijkvloerse fietsverbinding aangelegd ter hoogte van de Slinge.
  • De aansluiting bij bedrijventerrein De Laarberg komt circa 200 meter noordelijker te liggen, net ten zuiden van de Hupselsebeek.
  • De nieuwe N18 komt ter hoogte van bedrijventerrein De Laarberg op maaiveld te liggen.
  • De ontsluiting van het bedrijventerrein De Laarberg gebeurt met een viaduct vanuit het bedrijventerrein over de huidige N18 naar de nieuwe N18. De ‘oude’ N18 blijft dan vanuit het bedrijventerrein bereikbaar via de bestaande ontsluitingswegen.
  • Rijkswaterstaat gaat onderzoek verrichten naar een parallelweg tussen de Kerkdijk en aansluiting De Laarberg. Deze parallelweg zou oostelijk van de nieuwe N18 moeten liggen.
In oktober 2009 hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM het standpunt bepaald voor de ligging van de nieuwe N18. Omdat een aantal betrokken overheden meebetaalt aan de nieuwe N18, is afgesproken belangrijke beslissingen rond de verdere uitwerking gezamenlijk te nemen. Het vaststellen van de exacte ligging van de nieuwe weg en de situering van de aansluitingen en de kruisende verbindingen zijn voorbeelden van dergelijke gezamenlijke beslissingen. De keuzes over de exacte ligging, de aansluitingen en kruisingen zijn nu echter wel al nodig. Het is een voorwaarde om van start te kunnen gaan met het onderzoek naar de effecten die de nieuwe N18 zal hebben op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidhinder. Nu er keuzes zijn gemaakt over de exacte ligging van de nieuwe weg, is ook het grondaankoopproces weer opgestart. Afgelopen voorjaar vonden klankbordgroepsessies plaats, waarin diverse vertegenwoordigers van belanghebbenden rond de N18 hun wensen kenbaar konden maken voor de exacte plaats van de nieuwe N18. Daarnaast hebben de bestuurders van verschillende overheden hun wensen kenbaar gemaakt. Deze wensen zijn meegenomen in de overweging rond de exacte ligging van de weg. Daarbij hebben de bestuurders van de verschillende overheden afgesproken, dat alle wensen binnen het budget van 304 miljoen euro zouden moeten passen en dat de overheden zelf aanvullende financiering zouden moeten vinden voor wensen die niet kostenneutraal te realiseren zijn. De besluiten hebben nog geen formele status. Pas wanneer het Ontwerp-tracébesluit gereed is en openbaar wordt gemaakt (naar verwachting medio 2011), is sprake van een formeel besluit. Hierop is vervolgens inspraak mogelijk. Iedereen kan dan zijn of haar zienswijzen kenbaar maken. Begin volgende maand vinden er in de regio informatiebijeenkomsten plaats. Tijdens deze inloopavonden kunnen belangstellenden vragen stellen over de plannen en ook de plattegronden bekijken. De bijeenkomsten vinden onder andere plaats op:
  • donderdag 11 november in zalencentrum De Klok te Eibergen
  • dinsdag 16 november in zalencentrum ’t Zwaantje te Lichtenvoorde
  • woensdag 17 november in zalencentrum De Radstake te Varsseveld
Belangstellenden kunnen iedere avond binnenlopen tussen 17.30 en 21.00 uur. Er is geen vast programma. wethouder René Hoijtink is teleurgesteld over het besluit van de minister; "Ik ben teleurgesteld in het besluit van de minister. Wij hebben in het voortraject samen met o.a. de Belangenvereniging Groenlo ingezet op maatregelen om de bereikbaarheid van Groenlo zo goed mogelijk te waarborgen. Zoals een halve aansluiting bij de Eibergseweg en een viaduct of tunnel bij de Vredenseweg. De minister heeft dit afgewezen. En als we iets extra’s willen aan verkeersmaatregelen zullen we dat als gemeente zelf moeten betalen en daar hebben we geen geld voor.
Als gemeente kunnen wij geen actie meer ondernemen tegen dit besluit. Het traject van de N18 valt onder de Crisis- en Herstelwet. Daardoor mag de gemeente niet in beroep gaan. Particulieren en belangenverenigingen mogen dat wel. Nogmaals, het college van B&W vinden dat onvoldoende rekening is gehouden met onze belangen, maar op dit moment staan we voor een voldongen feit ".


Ander nieuws