Header image

Mogelijke invulling van de stadsboerderij Groenlo

GROENLO-Over de mogelijke invulling van de stadsboerderij wordt al heel lang gesproken. Een eerste plan tot een heel rigoureuze verbouwing en inrichting is door brede lagen van de bevolking én door deskundige instanties verworpen. De gemeente is daarna in gesprek gegaan met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en na afronding daarvan is eigenlijk de boodschap uitgesproken dat de gemeente wacht op initiatieven. En die initiatieven zijn er gelukkig inmiddels en dat is dus de aanleiding tot deze brief. In de afgelopen raadsperiode hebben alle in de raad vertegenwoordigde partijen zich meerdere malen uitgelaten over de invulling van de stadsboerderij. Men gaf de voorkeur aan een restauratie zodanig dat het gebouw zoveel mogelijk bewaard blijft in zijn huidige staat. Ook werd gewezen op het grote belang van een goede – bij voorkeur publieke – functie die in relatie moet staan tot de historie van Groenlo. Al in 2009 heeft Erik Mentink zich mondeling en per brief tot het college gewend en ideeën gelanceerd. Daar is toentertijd om allerlei redenen afwachtend c.q. afwijzend op gereageerd. In gesprekken van Erik Mentink met ondergetekende, Ben Verheij, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, ontstond het idee om te proberen hiervoor een aantal betrokken organisaties en instellingen te interesseren voor deelname aan de invulling van de stadsboerderij. En dat is vervolgens gelukt. Zoals boven al is aangegeven, is het eerste plan dat leidde tot erg rigoureuze veranderingen helemaal afgewezen. Daarom is uitgangspunt van alle huidige deelnemers dat er in principe niets veranderd wordt aan het gebouw. Mochten er tóch ideeën ontstaan om wijzigingen aan te brengen dan zullen bij die voorgestelde wijzigingen de richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gehanteerd worden. Hiermee worden langdurige bezwaarprocedures naar aanleiding van een uiteindelijk herinrichtingsplan vermeden. De volgende instellingen – hier in willekeurige volgorde opgesomd - hebben hun medewerking op enigerlei wijze toegezegd: 1. Groenlo Vestingstad Promotion. Dit is de activiteit van Erik Mentink. Hij zal een prominente rol kunnen innemen in de stadsboerderij en tevens een rol spelen bij de bemensing. 2. Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Zij kan beschikken over veel fotomateriaal uit het bezit van Henny Garstenveld die ook een rol gaat spelen bij de bemensing. Ook andersoortig materiaal met betrekking tot de geschiedenis van Groenlo hebben zij op het oog ter plaatsing aldaar. 3. Stadsmuseum. Zij heeft een heleboel spullen die allemaal afkomstig zijn uit de stadsboerderij en die nu elders zijn opgeslagen. Die kunnen – deels – weer teruggeplaatst worden waardoor bepaalde ruimtes hun originele inrichting weer terug krijgen. 4. Kleermakersgilde. Deze instelling is gevraagd of zij zich bezig willen houden met de inrichting van de ruimte waar dit weefgetouw staat en we hebben daar eerste positieve geluiden over ontvangen. 5. Sociëteit Grolse Wanten. Zij richt zich op het in ere houden én propageren van dit typisch Grolse product. Daarvoor is dus ook ruimte vrij gemaakt. 6. Compagnie Grolle, De vrienden van de Grolse kanonnen, Organisatie van de Slag om Grolle. Deze drie organisaties hebben de gedachte van Groenlo Vestingstad geïnitieerd. Daarom is er voor hen een plaats gereserveerd waar zij spullen kunnen plaatsen die betrekking hebben op hun historisch doen en laten. 7. Groenlose Hengelsport Vereniging. Deze vereniging beschikt over een unieke hoeveelheid historische voorwerpen die te maken hebben met de gracht en het vissen in de gracht. 8. Archeologische Werkgroep. Zij heeft bij opgravingen in Groenlo allerlei interessante archeologische objecten gevonden die van belang zijn voor de geschiedenis van Groenlo. Een deel daarvan zal geëxposeerd kunnen worden. 9. Groei en Bloei, afdeling Groenlo. Achter de stadsboerderij bevindt zich een kleine tuin. Door Groei en Bloei, afdeling Groenlo zal bekeken worden in hoeverre deze in zijn originele staat hersteld kan worden en/of anderszins gebruikt kan worden. 10. AOC Oost MBO Doetinchem. Deze school heeft zich bereid verklaard om te bezien in hoeverre het mogelijk is de (her)inrichting van de tuin als leerlingproject te laten functioneren. 11. De Oude Calixtus. Deze instelling zou een rol kunnen spelen bij het gebruik van het educatief meubel Het Strijdtoneel dat al sinds begin 2009 op de eerste verdieping van de stadsboerderij is geplaatst. Wij zijn blij dat zoveel instellingen hebben toegezegd dat zij op een of andere manier willen meewerken aan de invulling van de stadsboerderij. Met verantwoordelijk wethouder Marieke Frank is over dit plan gesproken. Op ambtelijk niveau is gesproken met Yvonne van Lienden (projectmanager Vestingstadbeleid), Peter Ballast (projectleider stadsboerderij) en Ronald Verspiek (verbonden aan het projectbureau van de gemeente) Gemeentelijke monumentencommissie Met enkele leden van deze commissie zijn sonderende gesprekken gevoerd. Deze commissie zal namelijk om advies gevraagd worden als een compleet plan ter tafel ligt. Er zijn al eerste inrichtings- en toedelingsmodellen ontwikkeld en die zijn - deels - al besproken met de individuele deelnemende instellingen en zij zullen natuurlijk ook nog met alle deelnemers als geheel besproken worden. Advisering en praktische inrichting Peter Gunnewijk en Jan Ruikers hebben toegezegd dat zij niet alleen willen adviseren maar ook praktisch willen meehelpen aan de verwezenlijking van een modern museale inrichting van de stadsboerderij zodanig dat het een aantrekkelijk geheel wordt voor belangstellende bezoekers. Daarnaast zal dankbaar gebruik worden gemaakt van de adviezen van Liesbeth Tonckens van de Stichting Gelders Erfgoed die de gemeente ook al eerder van advies heeft gediend met betrekking tot museale zaken. Zij zal adviseren over de museale presentatie van de tentoongestelde objecten. Een goede exploitatie is een basisvoorwaarde voor het succesvol laten functioneren van een heringerichte stadsboerderij. Daarom is de organisatieook blij dat een drietal financieel deskundigen op dit terrein, waaronder Jac. Trijsburg van de Stichting Gelders Erfgoed, bereid zijn gebleken om naar de exploitatieopzet te kijken. Natuurlijk wordt er ook gedacht aan educatieve zaken. Eerste ideeën daarover zijn al gelanceerd. Zodra de heringerichte stadsboerderij echt gaat draaien zal hieraan een juridische status ten grondslag moeten liggen. De vraag is of dat dit in de vorm van een stichting of vereniging moet zijn of dat een andere rechtsvorm de voorkeur verdiend. Advies hierover zal ontvangen worden van de al eerder genoemde Jac. Trijsburg van de Stichting Gelders Erfgoed.

Ander nieuws