Header image

Derde lokale coronasteunpakket door gemeente Oost Gelre

OOST GELRE - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om middelen beschikbaar te stellen voor een derde lokaal steunpakket . Wethouder Karel Bonsen: “In het verlengde van de coronasteun die we in 2020 en 2021 hebben gegeven, zien we dat het ook in 2022 nog nodig is om steun te bieden richting getroffen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.” De raad besluit hier op 22 februari over.

De coronacrisis is een nieuwe fase ingegaan. Ondanks hoge besmettingsaantallen is gisteravond aangekondigd dat Nederland in 3 stappen weer open gaat. Dit betekent onder andere dat ondernemers in zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca en de evenementensector, eindelijk weer kunnen gaan ondernemen. Wethouder Bonsen: “We hopen dat we 2022 over niet al te lange tijd kunnen beschouwen als een overgangsjaar naar een tijdperk waarin corona weliswaar niet weg zal zijn, maar wel beheersbaar zal zijn.”

De weg van crisis naar herstel blijkt langer
Maar zover is het nu nog niet. De weg van crisis naar herstel blijkt langer dan aanvankelijk gedacht. Op dit moment ondervinden nog veel inwoners en ondernemers de effecten van de coronacrisis in economische zin en in sociaalmaatschappelijke zin. Bijvoorbeeld als het gaat om hoge schulden, personeelstekorten en steunmaatregelen van het Rijk die aflopen. Maar ook als het gaat om jongeren en inwoners met een psychische kwetsbaarheid, die de lockdown van afgelopen winter als zwaar hebben ervaren.

De vier pijlers van het derde steunpakket
Net als het vorige pakket richten de maatregelen zich op vier pijlers: Economie, Sociaal domein, Cultuur en evenementen, en Sport. Het college stelt de raad voor om middelen beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve en vanuit middelen die de gemeente ontvangen heeft en mogelijk nog ontvangt van het Rijk en de provincie. Hieronder leest u kort wat de vier pijlers met de bijbehorende steunmaatregelen uit het voorstel zijn. Het gehele raadsvoorstel is te lezen via het Raadsinformatiesysteem op www.oostgelre.nl.

Pijler Economie
• Kwijtschelding van de rente op Bbz-kredieten voor gevestigde ondernemers voor de eerste twee jaar.
• Compensatie voor reclamebelasting in 2022.
• Vrijstelling van precariobelasting voor terrassen in 2022.
• Compensatie (vrijstelling) aan ondernemers voor het gebruikersdeel van de ozb-aanslag voor 2022.
• Afzien van het innen van pachtgelden voor de kermisexploitanten.

Pijler Sociaal domein
• Ondersteuning Stadskamer / Dorpskamer
• Ondersteuning voor jeugd en onderwijs

Pijler Cultuur en evenementen
• Tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds.

Sport
• Kwijtschelding van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties 2022.

Gemeenteraad neemt op 22 februari een besluit
Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 22 februari. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het steunpakket. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is online te volgen via www.oostgelre.nl.


Ander nieuws