Header image

Definitief ontwerp reconstructie Lievelde

LIEVELDE - Lievelde gaat op de schop, zowel de riolering als de bestrating in het dorp worden vervangen. Daarnaast wil de gemeente het karakter van het dorp versterken door meer eenheid te creëren in de groenstructuur en de straatverlichting. De riolering in bijna heel Lievelde moet worden vervangen. In de nieuwe situatie wordt het vuil water gescheiden afgevoerd van het regenwater. In de gemeenteraad van 14 april vraagt het college een extra krediet voor deze werkzaamheden. Die vallen duurder uit omdat nu in een groter gebied de riolering wordt aangepakt. Ook worden de waterproblemen in de omgeving van de Lauwersdijk-Bergstraat door deze extra investering opgelost. Zulke ingrijpende werkzaamheden bieden ook kansen om andere zaken aan te pakken. Zoals de bestrating, de aanleg van voetpaden en parkeerplaatsen, het weghalen of juist planten van bomen of de verlichting van straten. Dat geldt voor verschillende straten in Lievelde, maar bijvoorbeeld ook voor het Stationsplein en het Koningsplein. Na een tiental bijeenkomsten met buurtbewoners is uiteindelijk een definitief ontwerp tot stand gekomen. Een stevig discussiepunt is de verbinding van de schoolpleinen van de Antoniusschool en De Timp. De algemene wens is om de schoolpleinen met elkaar te verbinden, samen spelen bevordert immers de integratie. Maar dat moet wel veilig zijn, dus rolstoelvriendelijk en autovrij. Dat betekent afsluiting van de Hollandse Schans ter hoogte van het schoolplein. Bewoners en bezoekers van de Hollandse Schans kunnen via de Franse en Engelse Schans van en naar de Vicariestraat rijden. Met de scholen en de buurt van de Hollandse Schans zijn verschillende varianten doorgenomen. Het college heeft 22 februari besloten om de schoolpleinen te verbinden, autovrij te maken en dus de Hollandse Schans af te sluiten. Het definitieve ontwerp is in te zien op de website van de gemeente. Sommige voorgestelde ingrepen zijn heftiger dan andere. Zo gaat het Stationsplein behoorlijk op de schop. Door een betere scheiding van de verschillende verkeersfuncties wordt de situatie overzichtelijker en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Er komt meer ruimte voor de bussen, maar ook voor de voetgangers en fietsers. In de kern wordt het asfalt zo veel mogelijk vervangen door klinkers. Ook het openbaar groen wordt aangepakt. De zogenaamde exoten, zoals de Japanse Kers, verdwijnen uit het straatbeeld en maken plaats voor boomsoorten die ook rond Lievelde voorkomen, zoals linde en eik. Het dorp wordt daardoor beter verankerd in het buitengebied. En er komt ook meer laag groen, zoals beukenhagen. Als de raad het extra krediet goedkeurt kan de Europese aanbesteding starten. Het streven is om in juli de opdracht te gunnen en direct na de zomervakantie met de werkzaamheden te beginnen. Het definitieve ontwerp voor de reconstructie van Lievelde is in te zien via de website van de gemeente: www.oostgelre.nl (onder het kopje Bouwen, Wonen en Milieu – Projecten – Reconstructie Lievelde).

Ander nieuws