Header image

College Oost Gelre houdt vast aan bestemmingsplan

OOST GELRE - Het College van B&W houdt vast aan het bestemmingsplan voor de Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG’s) in Mariënvelde en het Ruurlose Broek. Het voelt zich daarin gesterkt door de Provincie Gelderland, die zich goed kan vinden in het standpunt van het college. Wethouder Vincent van Uem: “De provincie vindt dat wij de visie op de LOG’s goed vertaald hebben naar het bestemmingplan. Ik ben er van overtuigd dat we de spelregels voor de LOG’s nu goed hebben vastgelegd.” Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juli jongstleden is het collegebesluit over de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) uitvoerig besproken. Een groot discussiepunt bleek de minimale afstand van 100 meter tussen bestaande en nieuwe bouwpercelen in het LOG Mariënvelde. Tegenstanders pleitten voor een zelfde afstand als in het LOG Ruurlose Broek, namelijk minimaal 200 meter. Het college kreeg de opdracht mee om vooral op dit punt nog eens bij de Provincie Gelderland te rade te gaan. Uit dit overleg blijkt dat het college goede argumenten heeft om het eerder genomen besluit in stand te houden. Wethouder Van Uem: “De argumenten die wij aanvoeren voor de afstand van minimaal 100 meter in het LOG Mariënvelde zijn goed onderbouwd. Sterker nog, de provincie zal er niet mee akkoord gaan als we die 100 meter nu aanpassen.” De provincie baseert haar oordeel onder andere op de al eerder door de gemeente vastgestelde visie op de LOG’s. Maar ook op het feit dat er vanuit het rijk of de provincie geen signalen zijn dat het Reconstructieplan bijgesteld moet worden. De minimum afstand van 100 meter biedt volgens Van Uem voldoende handvatten om clustering te voorkomen. “Met dit besluit houden we reële mogelijkheden open voor vestiging van nieuwe bedrijven in dit gebied. We hebben nadrukkelijk opgenomen dat clustering niet wenselijk is en ik ben er van overtuigd dat we daar ook de hand aan kunnen houden. We hebben met alle betrokkenen een lang en intensief traject afgelegd in de realisering van de LOG’s. Ook de ingediende zienswijzen en de opmerkingen van de raad zijn in de afweging goed meegenomen. Volgens mij is de uitkomst daarvan nu goed vertaald naar het bestemmingsplan.” Het bestemmingsplan wordt op dinsdag 7 september behandeld in een openbare vergadering van de Commissie Ruimte en Wonen. Op dinsdag 21 september staat het op de agenda van de gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn in het stadhuis in Groenlo en beginnen om 19.30 uur. Meer informatie over LOG’s is te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre informatie over de totstandkoming van de LOG’s. Met vragen kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Bluemer van de gemeente, via telefoonnummer 0544 – 39 35 35. De LOG’s op hoofdlijnen
  • De maximale grootte van een nieuw agrarisch bedrijf is 1,5 hectare.
  • De afstandsmaat in het Ruurlose Broek bedraagt 200 meter.
  • De afstandsmaat in Marïenvelde bedraagt 100 meter.
  • De bouwhoogte is 10 meter, met ontheffing maximaal 12 meter.
  • Er is geen clustering van bedrijven mogelijk.
  • Er is veel aandacht voor landschappelijke inpassing, beeldkwaliteit, milieueffecten en infrastructuur.
In de vaststelling van het bestemmingsplan is het beleid ten aanzien van functieveranderingen in de LOG’s buiten beschouwing gelaten. Dit onderwerp wordt meegenomen in het totale bestemmingsplan buitengebied Oost Gelre. De uitwerking daarvan is op dit moment nog volop gaande.

Ander nieuws