Header image

Bijzondere archeologische vondsten in Groenlo

GROENLO- Onlangs zijn bij een archeologisch onderzoek in de toekomstige woonwijk De Woerd in Groenlo zeer bijzondere vondsten gedaan. Zo werd een graf ontdekt, daterend uit minstens 2000 voor Christus. Ook werden voorwerpen uit de IJzertijd gevonden. Er is inmiddels een vervolgonderzoek gestart. Op woensdag 3 november is er een kijkdag voor belangstellenden.

Eind augustus is een eerste archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voor het plangebied De Woerd te Groenlo. Tijdens het onderzoek in de Woerd zijn er enkele spectaculaire vondsten gedaan.

In één van de sleuven is een graf aangetroffen daterend uit het Laat-Neolithicum (2850 - 2000 voor Chr). In het graf werden twee vuurstenen klingen en een hamerbijl aangetroffen. Vondsten uit, waarschijnlijk, de Enkelgrafcultuur zijn relatief zeldzaam.

De vooral in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland voorkomende Enkelgrafcultuur wordt gedateerd tussen 2800 en 2400 v.Chr. Het is een regionale variant van een veel grotere cultuurgroep die zich uitstrekte van Scandinavië tot in Midden-Europa. Van de omvang en vorm van de nederzettingen in Noord-Nederland uit deze periode is, met uitzondering van West-Friesland, vrijwel niets bekend. Voor Groenlo is het dus een zeer bijzondere vondst.

In dezelfde sleuf als het graf is ook een aantal sporen gevonden waarvan een deel gedateerd wordt in de IJzertijd (800 – 12 voor Chr.) en een deel in de Vroege Middeleeuwen. (725 - 900 na Chr.)

In een andere sleuf werd een drietal paalsporen op rij aangetroffen. Haaks op het meest westelijke paalspoor bevond zich een naar het noorden gericht greppeltje. De sporen lijken onderdeel uit te maken van een structuur die op basis van het aangetroffen aardewerk mogelijk uit de IJzertijd dateert. Het gebied is dus wellicht al vroeg bewoond geweest.

Omdat het proefsleuvenonderzoek bijzondere vondsten heeft opgeleverd laat het College van B&W van Oost Gelre een vervolgonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is 25 oktober gestart en neemt vermoedelijk een kleine 3 weken in beslag.

Op woensdagmiddag 3 november tussen 14.00 en 17.00 uur is er een kijkdag voor belangstellenden. Er wordt dan door deskundigen uitleg gegeven bij de opgraving.Ander nieuws