Header image

Voorjaarsnota en ombuigingspakket gemeente Doetinchem

DOETINCHEM - Doetinchem gaat de komende jaren niet alleen bezuinigen, maar óók investeren en Rijks- en provinciale kortingen compenseren. De gemeente wil meer verantwoordelijkheid terugleggen in de samenleving en er tegelijkertijd voor zorgen dat de belangrijke kwaliteiten van onze gemeentelijke samenleving op peil blijven of zelfs worden versterkt. Dat alles staat in de Voorjaarsnota die het College van Burgemeester en Wethouders deze week heeft aangereikt aan de gemeenteraad. Bij de Voorjaarsnota hoort ook het ombuigingspakket. In totaal buigt de gemeente de komende jaren 13,5 miljoen euro om.

De Voorjaarsnota is de volgende stap in het ombuigingsproces dat de gemeente Doetinchem sinds vorig jaar doorloopt. Nadat in de Trendnota de gemeentelijke visie op de samenleving werd vastgelegd, is in de Voorjaarsnota verder gegaan met de trends die op verschillende terreinen in de Doetinchemse samenleving te verwachten zijn. In de Voorjaarsnota zijn deze trends vervolgens geanalyseerd en vertaald naar de basiskwaliteit die de gemeente minimaal voor zijn burgers, instellingen en bedrijven wil nastreven. Op basis van deze input en met behulp van de kennis van diverse maatschappelijke organisaties is daarna het pakket met ombuigingsvoorstellen samengesteld.

Volgens Wethouder Kroon (financiën) presenteert het college van Doetinchem een ombuigingspakket dat ‘politiek, maatschappelijk en financieel in balans is’. “Ook in Doetinchem moeten wij bezuinigen. Maar wij zorgen ervoor dat de rekening van de financieel-economische crisis niet 1-op-1 bij de burger wordt neergelegd. Voor veel inwoners gaan de woonlasten bijvoorbeeld zelfs omlaag. En wij schuiven de financiële problemen die ontstaan door de crisis, de aanstaande vergrijzing en ontroening en de verwachte krimp niet door naar de toekomst. Dit betekent dat het ombuigingspakket onder meer een oplossing biedt voor de problematiek rond de grondexploitaties. Voortaan wordt ieder jaar een vast bedrag gereserveerd, om eventuele tegenvallers in de grondexploitaties op te vangen. Daarmee is de broting straks ook krimpbestendig. Ja, bezuinigingen zijn pijnlijk. Maar daar staat tegenover dat we er wel voor hebben gezorgd dat de Doetinchemse basiskwaliteit behouden blijft, sterker: de basiskwaliteit wordt op een aantal plekken zelfs versterkt.”

Het ombuigingspakket van de gemeente Doetinchem bestaat uit drie delen: ombuigingen, investeringen en compenserende voorstellen. Bij het samenstellen van het pakket gold voor het college van Burgemeester en Wethouders als belangrijk uitgangspunt het op orde houden van het gemeentelijke huishoudboekje. Daarnaast vindt het college het belangrijk om ruimte te houden voor investeringen in de toekomstbestendigheid van de lokale en regionale samenleving.

Bij de ombuigingsvoorstellen (13,5 miljoen euro in totaal) blijft de gestelde basiskwaliteit dan ook in tact. De investeringen in het ombuigingspakket (1,6 miljoen euro) zijn bedoeld om daar waar op dit moment de basiskwaliteit nog niet wordt gerealiseerd, deze alsnog in de komende jaren te realiseren. Hierbij gaat het om investeringen in mobiliteit, in de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Doetinchem en in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting. Daarnaast is een deel van de voorstellen gericht op het compenseren van de kortingen vanuit het Rijk en de provincie (ook 1,6 miljoen euro). “Dit zijn bezuinigingen van Rijk en provincie die wij in Doetinchem niet willen doorvoeren. Denk aan compensaties voor bijvoorbeeld de kortingen op de Wmo, in het vluchtelingenwerk en op wijkwachten ”, aldus wethouder Kroon namens het college.

Het ombuigingspakket kenmerkt zich daarnaast door slimme verbindingen, waarmee efficiency en daarmee besparingen én verbeteringen worden gerealiseerd. Een voorbeeld is de invoering van het Economische Contract, waarbij een appèl wordt gedaan op het bedrijfsleven door het maken van afspraken over het plaatsen van een vast aantal werkzoekenden (verbinding tussen bedrijfsleven en het Werkplein). Ook het vestigen van het Jongerencentrum (MFA Jeugd) in de Gruitpoort en het handhaven of versterken van het culturele aanbod door het stimuleren van de samenwerking tussen de Gruitpoort, Muziekschool en Amphion zijn voorbeelden. De nieuwe manier van werken in het ‘Welzijn in de wijk’ is een slimme verbinding tussen welzijn en zorg, waarbij de verschillende voorzieningen dichter bij de mensen worden georganiseerd. Een ander voorbeeld is het efficienter gebruiken van de gemeentelijke sportaccommodaties voor (gemeentelijke) activiteiten en het laten verrichten van het sporthalbeheer door leerwerkbedrijven, re-integratiebedrijven of sociaal werkvoorzieningsschappen (in plaats van door gemeentepersoneel).

De Voorjaarsnota met het ombuigingspakket zijn nog niet definitief. De definitieve beslissing over het pakket van ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen neemt de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting voor 2012, in november dit jaar. Wel behandelt de raad in mei 2011 de voorstellen in de Voorjaarsnota. Daaraan voorafgaand gaat de gemeenteraad op 20 april 2011 in gesprek met de samenleving. Instellingen, organisaties en inwoners zijn welkom om met de raadsleden te delen hoe zij denken over de voorstellen van het college voor de ombuigingen, wat de te verwachten effecten zijn en welke mogelijke alternatieve voorstellen ingebracht kunnen worden. Het gesprek met de samenleving is bedoeld als voorbereiding op de behandeling van de Voorjaarsnota in de beeldvormende raad.Ander nieuws