Header image

Richtlijnen nieuwbouw brandweer vastgesteld

DOETINCHEM - Deze week stelde het college van burgemeester en wethouders de stedenbouwkundige richtlijnen vast voor de inrichting en bebouwing van de nieuwe locatie van de brandweerkazerne. In december 2009 besliste de raad dat de nieuwbouw op Sportpark Zuid wordt gerealiseerd. Onder meer door de nabijheid van de Europaweg is deze locatie bij uitstek geschikt bevonden voor de herhuisvesting van de brandweer. Bij het ontwerpen van de bebouwing en inrichting van het terrein zal rekening gehouden moeten worden met de opgestelde richtlijnen. Het benadrukken van de eigen identiteit van de brandweerkazerne is een belangrijk item. Een eigentijdse architectuur is daarbij uitgangspunt. De bebouwing mag maximaal uit twee bouwlagen mag bestaan. Het materiaalgebruik moet aansluiten bij het uitgangspunt van een duurzaam gebouw en bij de ecologische betekenis van de omgeving. Er dienen gedekte en natuurlijke kleuren gebruikt te worden. Zowel fletse als felle kleuren worden zoveel mogelijk vermeden. Het is zeer gewenst om aansluiting te vinden bij de groene parkachtige omgeving. Rust en ingetogenheid in zowel de inrichting van de locatie als in de bebouwing ervan worden hierbij nagestreefd. Oefenterrein en buitenopslag krijgen zoveel mogelijk een plek achter het gebouw, buiten het zicht van de openbare weg. Uit ecologisch oogpunt dient verlichting van het voorterrein, aan de kant van de Europaweg, zo beperkt mogelijk te blijven. Verlichting in het zuidelijke deel van het terrein zal zoveel mogelijk worden vermeden. Daarnaast wordt een nieuw wandelpad gecreëerd en dienen de huidige wandelpaden te blijven bestaan. In de zomer van dit jaar wordt gestart met het ontwerpen van bebouwing en inrichting van het terrein. Naar verwachting kan in 2011 met de uitvoering van de plannen worden gestart. Als alles volgens plan verloopt, wordt de nieuwe brandweerkazerne in 2012 in gebruik genomen.

Ander nieuws