Header image

Regionale woonvisie gaat uit van kwaliteit i.p.v. kwantiteit

ACHTERHOEK - Sinds september vorig jaar loopt er een traject waarbij de Achterhoekse gemeenten samen met de provincie en de woningcorporaties, met begeleiding van adviesbureau Atrivé, werken aan een regionale woonvisie. Als uitgangspunt geldt dat de zij ook hierin betaalbare kwaliteit boven alles stellen. Natuurlijk krijgt ook de Achterhoek te maken met bevolkingsdaling. Vanaf circa 2025 daalt ook het aantal huishoudens in de Achterhoek. In de Achterhoek wordt hier tijdig op ingespeeld, gezien de grote gevolgen voor de woningmarkt. Daarom hebben gemeenten, provincie en woningcorporaties de handen ineen geslagen. Samen willen zij zorgen voor een gezonde woningmarkt, o.a. door te grote aantallen woningen in alle woningbouwprogramma’s terug te brengen naar 5.900 woningen. De gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk en Doetinchem willen met de regionale woonvisie de tot 2020 geplande uitbreiding van de woningvoorraad van circa 109.000 tot 123.000 woningen terug brengen naar circa 115.000. Om dit te realiseren, zijn de volgende afspraken gemaakt: 1. Om ruimte te bieden voor de kwaliteit moet eerst de kwantiteit worden verminderd: de plancapaciteit van 14.000 woningen moet worden teruggebracht. 2. 5.900 woningen toevoegen is een goed uitgangspunt (aansluitend bij het al eerder door de zeven gemeenteraden ondertekende KWP-3). Dit betreft netto toevoeging van zelfstandige eenheden: nieuwbouw -/- sloop. 3. Het is essentieel dat alle gemeenten de beweging naar meer kwaliteit en minder kwantiteit gelijktijdig en fors inzetten. 4. Er wordt nu per gemeente geïnventariseerd op welke wijze de woningbouwproductie wordt verminderd en de kwaliteit wordt geborgd. Welke projecten krijgen de voorkeur, welke kunnen nu al worden geparkeerd en wat zijn de consequenties. Door deze oefening nu te doen is het zeker dat de afspraken realistisch zijn. 5. Belangrijke keuze is dat de gemeenten op regionaal niveau organiseren door beleid te maken, de monitoring goed te organiseren en bij te sturen indien nodig. Bijsturen kan zowel naar beneden als naar boven zijn. 6. Uitgangspunt is: welke verdeling draagt het meeste bij aan een sterke regio. Als denklijn: als er samen een gemeente Achterhoek gevormd wordt, hoe zou het bouwprogramma dan worden verdeeld? 7. Er is behoefte om het VAB-beleid opnieuw te overwegen, omdat is geconstateerd dat dit een groot en moeilijk beheersbaar beslag legt op de uitbreidingsmogelijkheden. 8. Er worden geen nieuwe principeverzoeken voor woningbouwontwikkeling die leiden tot extra woningen in behandeling genomen (uitzonderingen zijn beargumenteerd mogelijk). 9. Er worden geen exploitaties overgenomen van ontwikkelaars (uitzonderingen zijn beargumenteerd mogelijk). De samenwerkende gemeenten geven met deze uitgangpunten aan dat de tanker moet keren. Dat er krimp op komst is, staat vast. Om goed voorbereid te zijn op de gevolgen van deze krimp is het noodzakelijk actie te ondernemen. Ook zien de samenwerkende gemeenten het belang in van het maken van dezelfde afspraken. Het terugbrengen van het woningbouwprogramma heeft grote financiële, organisatorische en maatschappelijke consequenties. Echter, niets doen leidt tot een neerwaartse spiraal in leegstand, verpaupering en vergaande waardedaling van vastgoed. De tanker zal dus een andere koers moeten varen, en wel van nieuwbouw naar het aanpassen van de bestaande voorraad.

Ander nieuws