Header image

HBO Kenniscentrum voor de Achterhoek officieel van start

DOETINCHEM - Het college van burgemeester & wethouders van Doetinchem wil steun verlenen aan het plan van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) om in samenwerking een HBO Kenniscentrum te ontwikkelen voor de regio Achterhoek. Dit Kenniscentrum wordt gevestigd in Het Graafschap College, vooralsnog voor een periode van twee jaar.

De HAN wil meewerken aan een uitbreiding van het hbo-aanbod in de Achterhoek. Het accent ligt hierbij vooral op om- en bijscholing in het kader van Leven Lang Leren, Associate Degree Programma’s (samen met het ROC) en ervoor zorgdragen dat de bacheloropleidingen qua thematiek, stages et cetera goed aansluiten op het beroepenveld in de Achterhoek. Ook zal er veel aandacht zijn voor innovatie en onderzoek op voor de Achterhoek relevante thema’s. De HAN toont met dit initatief dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gestalte geeft, in dit geval in de Achterhoek. De hogeschool maakt deze intentie én ambitie waar door in Doetinchem een HBO Kenniscentrum te ontwikkelen. Het nieuwe Kenniscentrum zal tegenwicht bieden aan de vergrijzing en hbo-onderwijs beter bereikbaar maken voor de bewoners van de Achterhoek. Demografische ontwikkelingen leiden in diverse regio’s, waaronder de Achterhoek, tot de roep om meer hoger onderwijs. Zo kan er ook in de toekomst tegemoet worden gekomen aan de vraag naar hoger opgeleid personeel en krijgt de aantrekkelijkheid van de regio een belangrijke impuls. De HAN wil onderzoeken op welke wijze ze haar aanbod voor deze regio’s beter kan ontsluiten. Het HBO Kenniscentrum, dat in de komende twee jaar in Doetinchem ontwikkeld wordt, dient mede als een proeftuin hiervoor. De ervaringen en inzichten die worden opgedaan met het HBO Kenniscentrum dienen te leiden tot een model dat mogelijk ook in andere regio’s ingezet kan worden.

Het HBO Kenniscentrum komt in Doetinchem. Voorwaarde voor de ontwikkeling van een herkenbaar en toegankelijk kenniscentrum is de fysieke aanwezigheid in gebouw en persoon van de HAN. Dit wordt gerealiseerd in de gebouwen van het Graafschap College.

Waarom wil de gemeente Doetinchem dit? De gemeente Doetinchem steunt de HAN om de volgende redenen: 1. In het coalitieprogramma staat een uitbreiding van het aanbod aan hbo-opleidingen in Doetinchem genoemd. 2. De gemeente Doetinchem wil haar rol ten aanzien van het bevorderen van hbo-onderwijs in de Achterhoek waarmaken. 3. Het past uitstekend binnen de geformuleerde ambities van de Agenda Achterhoek 2020. 4. De ontwikkeling van een Doetinchems model, om zo bij te dragen aan het behoud van een vitale gemeente, wordt ondersteundAnder nieuws