Header image

Gemeente Doetinchem presenteert Begroting 2012

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem is met de begroting voor 2012 klaar voor de toekomst. Niet voor niets heet de nieuwe begroting ‘Behoedzaam verder en klaar voor de toekomst’.

Doetinchem kiest de komende jaren voor ombuigingen, compensaties én investeringen. Voor inwoners is er lastenverlichting en ook spaart de gemeente voor nog onbekende tegenvallers. De begroting is bovendien de komende jaren sluitend.

Ondanks de sombere vooruitzichten in onze Nederlandse economie presenteert de gemeente Doetinchem met trots de nieuwe begroting. Het college van burgemeester en wethouders heeft fors moeten ingrijpen om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, maar is er trots op dat dit is gelukt. Wethouder Steven Kroon tijdens de persconferentie: “Dat ook onze gemeente de komende jaren niet ontkomt aan bezuinigingen, staat vast. Toch hebben wij deze opdracht op een behoedzame manier in onze begroting verwerkt, met aandacht voor financiële risico’s, maar vooral met aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen.”

Zo heeft het college ervoor gekozen om de noodzakelijke bezuinigingen gefaseerd in te voeren. Om zo organisaties, instellingen en inwoners de kans te geven de veranderingen door te voeren. Tot aan 2015 gaat ieder jaar een deel van de bezuinigingen in. Het college streeft daarbij naar het in stand houden van ‘de Doetinchemse basis’. Dit betekent dat nergens in de stad en dorpen een kaalslag plaatsvindt. Daar waar investeringen noodzakelijk zijn om de leefbaarheid van de gemeente te waarborgen of zelfs te versterken, zal er dan ook worden geïnvesteerd. Voorbeelden zijn de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, de komst van ontmoetingspunten voor ouderen plus een Jongerencentrum, de investeringen in onderwijshuisvesting en in veiligheid en bereikbaarheid middels de aanleg van de Oostelijke Randweg.

Ook houdt het college in de begroting rekening met de gevolgen van de economische ontwikkelingen voor de (financiële) positie van de eigen inwoners. Het college kiest ervoor om de inwoner te ontlasten middels een lastenverlichting. Een inwoner van de gemeente is vanaf komend jaar gemiddeld 3 procent minder kwijt aan gemeentelijke belastingen.

Eveneens speelt het college van Doetinchem in de begroting in op de kortingen vanuit het Rijk. De gemeente krijgt de komende jaren onder meer minder geld voor re-integratie en de uitvoering van de AWBZ-regelingen. Ook andere kortingen op de budgetten liggen in het verschiet. Hoewel op dit moment de precieze gevolgen van deze Rijksbezuinigingen niet bekend zijn, wil het college van Doetinchem niet voor verrassingen komen te staan. Datzelfde geldt voor de nieuwe taken die er in de nabije toekomst op het bordje van gemeenten komen te liggen: Doetinchem bereidt zich erop voor dat er met minder geld, straks méér moetAnder nieuws