Header image

Doetinchem start onderzoek naar westelijke randweg

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem gaat onderzoek doen naar het nut en de noodzaak van de westelijke randweg. Het college van burgemeester en wethouders biedt hiervoor de raad een plan van aanpak aan. Het doel van het onderzoek is een einde te maken aan de jarenlange discussie over de westelijke randweg. Het college wil komen tot een ‘toekomstvast’ besluit. Het onderzoek naar de nut en noodzaak van de westelijke randweg komt niet uit de lucht vallen. In het plan Veilig en bereikbaar Doetinchem-Noord heeft de raad hiertoe besloten. Ook werd de westelijke randweg al genoemd in het mobiliteitsplan van 2007. Toen werd aangegeven dat deze weg na 2020 aan de orde kan komen en dat tot die tijd volstaan kan worden met de nieuwe Ruimzichtlaan. De recente discussies rond de verkeerssituatie in Doetinchem-Noord hebben echter ertoe geleid dat het onderzoek nu naar voren wordt gehaald. Met het onderzoek wil het college duidelijkheid krijgen over de bijdrage die een westelijke randweg kan leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in het noordwesten van Doetinchem. In het onderzoek wil het college de nadruk leggen op de bereikbaarheid. De thema’s ‘leefbaarheid’ en ‘veiligheid’ worden secundair meegenomen. De raad dient over deze prioritering echter nog te beslissen, dus welke knelpunten op dit moment bepalend zijn / opgelost moeten worden. In het onderzoek wordt bekeken in hoeverre de westelijke randweg een bijdrage levert aan het oplossen van deze problemen. De opzet van het onderzoek is daarna als volgt: eerst worden de problemen beschreven en in het licht van de huidige en verwachte ontwikkelingen bekeken. Vervolgens worden de oplossingen geanalyseerd en komen de verschillende varianten van de westelijke randweg aan bod. Uiteindelijk zal uit het onderzoek ook blijken of de aanleg van een westelijke randweg het probleem oplost en of dit een gemeentelijk of regionaal knelpunt is. De noodzakelijke maatregelen worden in beeld gebracht. Het onderzoek gaat in maart 2011 van start. Er is ongeveer een half jaar nodig, waardoor het onderzoek naar verwachting in september 2011 wordt afgerond. In het onderzoek zoekt de gemeente Doetinchem afstemming met de provincie en de buurgemeenten in de Regio Achterhoek.

Ander nieuws