Header image

Doetinchem legt nieuwe koers vast in Trendnota

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem zet de komende jaren een stapje terug. Om zo meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden bij inwoners, bedrijven en instellingen te leggen. Maar wie de hulp van de gemeente écht nodig heeft, kan daarop blijven rekenen. Die visie heeft het college van burgemeester en wethouders vastgelegd in de Trendnota 2011. De nota vormt de basis van de keuzes die de gemeente moet maken in het kader van de komende ‘ombuigingen’. Met meer ‘eigen verantwoordelijkheid’ wil de gemeente Doetinchem terug naar de kern van het werk van de lokale overheid. De gemeente wil voor zijn inwoners, bedrijven en instellingen in de toekomst vooral een waarborg en vangnet zijn. Het uitgangspunt van het college is, dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen toekomst. ‘Als overheid stellen wij ons hierbij terughoudend op. Maar wij zetten niet alleen in op eigen verantwoordelijkheid van mensen, wij bieden ook gerichte solidariteit’, aldus de Trendnota. Wethouder Steven Kroon: “In de Trendnota hebben wij onze visie vastgelegd op het invullen van een andere rol voor de overheid. De gemeente Doetinchem wil meer verantwoordelijkheid terugleggen in de samenleving. Daarbij steunen wij mensen om de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen.” De Trendnota van de gemeente Doetinchem is de volgende stap in het traject om te komen tot een toekomstbestendige gemeente, oftewel ‘een gemeente die Doetinchem wil zijn’. Al in het coalitieprogramma deed het college van Doetinchem hiertoe een aanzet, door het noemen van de wens om de groeiende rol van de overheid in het overnemen van taken van de samenleving te willen doorbreken. In de Trendnota is deze wens verder uitgewerkt. Dit gebeurde op basis van onder meer een analyse van de rol van de overheid door de jaren heen en van de huidige trends en ontwikkelingen. Naast ‘eigen verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit’ heeft het college in de Trendnota ook de wensen ‘tegengaan van de ingewikkeldheid’ en ‘toekomstvaste keuzes’ uitgewerkt. Met de eerste wordt het tegengaan van de regeldruk bedoeld: mensen moeten weer snappen waar het over gaat. Met het tweede wordt bedoeld dat de keuzes die gemaakt worden, de tand des tijds moeten kunnen doorstaan. Dus geen makkelijke bezuinigingen die de overheid in de toekomst juist meer geld gaan kosten. Dus geen ‘penny wise, pound foolish’. De Trendnota verschijnt ieder jaar en is doorgaans de basis voor de nieuwe gemeentebegroting. Omdat gemeenten door de huidige economische ontwikkelingen moeten gaan bezuinigen, heeft het college van Doetinchem besloten om de Trendnota aan deze discussie te koppelen. Wethouder Steven Kroon: “De Trendnota geeft ons een richting in de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. Wat Doetinchem absoluut niet wil, is van elke begrotingspost een beetje afhalen om tot een kleinere begroting te komen. Wij gaan dan ook niet bezuinigen, maar juist ombuigen. Wij willen tot fundamentele keuzes komen. De Trendnota wijst ons hierin de weg.” In de tweede helft van 2010 werkt een vijftal werkgroepen de Trendnota uit tot een pakket aan ombuigingen. Daarbij maken zij gebruik van de kennis en ervaring uit de samenleving, onder meer via een ‘Werkfabriek’ (een werkbijeenkomst) in oktober. Alle maatschappelijke partners krijgen hiervoor een uitnodiging. Ook gebruiken de werkgroepen bij hun ombuigingsvoorstellen de input uit de eerder gehouden Open Space-bijeenkomst. Daarnaast heeft het college een e-mailadres ingesteld (ombuigingen@doetinchem.nl). Inwoners, bedrijven en instellingen met ideeën kunnen deze via dit e-mailadres bij het college bekend maken. De werkgroepen gaan met deze ideeën vervolgens aan de slag. Op 14 oktober bespreekt de gemeenteraad de Trendnota in een beeldvormende raad. Op 28 oktober neemt de gemeenteraad het finale besluit.

Ander nieuws