Header image

Beschermde woonvoorziening ‘Dales-pand’ Doetinchem

DOETINCHEM - Op de locatie van het voormalige ‘Dales-pand’ aan de Terborgseweg 63 mag IrisZorg een beschermde woonvoorziening voor maximaal 33 voormalig daklozen starten. Er wordt niet gekozen voor een zogenaamde ‘driemodulevoorziening’, waarin tevens de dag- en nachtopvang zijn ondergebracht.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten. Volgens het college blijft met de komst van deze voorziening de draaglast versus de draagkracht in de wijk in evenwicht.

Met dit besluit reageert het college op de plannen van verslavingszorg- en maatschappelijke opvanginstelling IrisZorg. Begin dit jaar kondigde IrisZorg bij het college aan dat zij in het pand aan de Terborgseweg 63 een voorziening voor (voormalige) dak- en thuislozen wil vestigen. De plannen omhelsden een dag- en nachtopvang voor daklozen, gecombineerd met dagbesteding en een woonvoorziening. IrisZorg kreeg van het college de opdracht om een Veiligheidsanalyse te verrichten, dit conform de motie van de gemeenteraad. Op basis van deze analyse en op basis van gesprekken met de belanghebbenden zou het college vervolgens het initiatief van Iriszorg beoordelen.

Bij de beoordeling heeft het college de beleidskaders van de gemeenteraad, waaronder het OGGz-beleid, als uitgangspunt gehanteerd. Het college is, net zoals de raad, van mening dat een voorziening voor dak- en thuislozen een zorgverhaal is aangevuld met beheersmaatregelen. “Enerzijds willen wij ervoor zorgen dat deze groep aan de onderkant van de samenleving opgevangen wordt en anderzijds willen wij de overlast tegengaan die door een deel van deze groep veroorzaakt wordt”, aldus het college.

Afgelopen juni ontving het college van IrisZorg de Veiligheidsanalyse. In de periode daarna heeft het college vervolgens gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit de buurt, zoals de wijkvereniging en de Stichting Goed Wonen de Pas. Ook heeft het college gesproken met de andere belanghebbenden, zoals de scholen, kerken en ondernemers in de wijk. Op basis van deze gesprekken en op basis van een intensieve studie van het zorg-, veiligheids- en ruimtelijke aspect is het college tot haar besluit gekomen dat IrisZorg op de locatie aan de Terborgseweg 63 een woonvoorziening mag vestigen.

Vanuit de zorg bekeken: woonvoorziening en onconventioneel wonen Als er gekeken wordt naar nut en noodzaak vanuit zorgperspectief en het OGGz-beleid, dan blijkt alleen een woonvoorziening wenselijk. Dit is ook de vraag vanuit het beleidskader. De locatie van het voormalige Dales-pand leent zich vooral voor een woonvoorziening voor de groep rustzoekers en re-integreerders. Voor de groep dak- en thuislozen die gebruikmaakt van de dag- en nachtopvang (ook wel ‘notoire zormijders’ genoemd) zou een voorziening als onconventioneel wonen een oplossing kunnen bieden. Daarom heeft het college tevens besloten om de mogelijkheden van onconventioneel wonen versneld te gaan onderzoeken. Het college wil hierin de samenwerking opzoeken met de woningcorporaties in de Achterhoek en de andere Achterhoekse gemeenten.

De politie heeft het college positief geadviseerd over een woonvoorziening met maximaal 33 plekken. Wel stelt de politie dat er een adequaat beheersplan opgesteld moet worden, vergelijkbaar met het beheersplan voor het Domus-huis in Wehl. Het college heeft dit advies overgenomen. Het college is van mening dat met dit aantal IrisZorg de zorg kan leveren die nodig is voor deze groep kwetsbare mensen.

Tot slot heeft het college besloten dat er voor de huidige nachtopvang een adequaat beheersplan moet komen. Met dit besluit komt het college tegemoet aan de wens van de ondernemers.

Het college heeft IrisZorg en alle betrokkenen inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit. Op 24 november behandelt de gemeenteraad het besluit in de beeldvormende raad.

IrisZorg kan de woonvoorziening nog niet meteen openen. Daarvoor is een door het college vastgesteld beheersplan nog een belangrijke vereiste. In dit beheersplan dienen alle veiligheidsaspecten te zijn opgenomen en alle ruimtelijke procedures te zijn doorlopen. Voor het verdere proces wil het college dat een stappenplan wordt opgesteld.Ander nieuws