Header image

Akkoord voor bouw multifunctionele sporthal te Doetinchem

DOETINCHEM - De multifunctionele sporthal op Sportpark Zuid in Doetinchem heeft deze week ‘groen licht’ gekregen van het college van burgemeester en wethouders. Het college stelt de gemeenteraad voor om de benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Ook kan nu de bij de provincie subsidie worden aangevraagd.

Met dit besluit komt de realisatie van de nieuwe multifunctionele sporthal een stap dichterbij. Afgelopen zomer zegde de gemeenteraad toe om het onderzoek naar de realisatie van de multifunctionele hal voort te zetten. De raad stelde daarbij wel drie voorwaarden: er moest medewerking zijn van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), er moest duidelijkheid zijn over de toekomst van sportcentrum Rozengaarde en budgettaire neutraliteit. Deze week heeft het college geconcludeerd dat aan de voorwaarden, waar mogelijk, is voldaan.

De SWS heeft besloten om de benodigde borgstelling te verlenen. Wel geldt hiervoor een aantal opschortende voorwaarden. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, komt de (alsnog) borgstelling te vervallen. Voor de toezegging van de SWS was het vooral belangrijk dat de gemeente Doetinchem een garantie zou verstrekken. Het college heeft hiermee ingestemd. Ook is een belangrijke voorwaarde de subsidie van de provincie Gelderland. Deze subsidie kan nu worden aangevraagd.

Met de realisatie van de multifunctionele sporthal komen de sportactiviteiten in sporthal Rozengaarde te vervallen. Voordat over de multifunctionele hal zou worden besloten, moest duidelijk zijn welke nieuwe mogelijkheden er voor Rozengaarde zijn. En ook wat deze zouden kosten. Inmiddels heeft Rozengaarde de mogelijke nieuwe commerciële activiteiten op een rij gezet. De meest kansrijke blijken een kinderspeeltuin en een ijsbaan. Deze worden nog verder onderzocht, maar betekenen zondermeer dat de hal wordt gerenoveerd óf afgebroken. Het college heeft de kosten hiervan en de financiering in kaart gebracht. De kosten worden eerst betaald vanuit de algemene reserve, maar vloeien daarna terug vanuit de subsidie die Rozengaarde daarna niet meer krijgt. Rozengaarde verwacht de commerciële activiteiten zelf te kunnen exploiteren.

Alleen aan de voorwaarde van ‘budgettaire neutraliteit’ kan het college niet voldoen. Reden is dat ook de openbare ruimte moet worden aangepast. Deze kosten moeten worden gefinancierd uit bestaande budgetten. Het college is echter van mening dat de aanpassing van de openbare ruimte de huidige ontsluiting en opzet van Sportpark Zuid ten goede komt. Het sportpark is in de jaren ’70 ontworpen, met de aanpassingen wordt ingespeeld op het toegenomen aantal gebruikers en de intensiteit van het gebruik in de afgelopen jaren. Het sportpark wordt zogezegd klaargemaakt voor de toekomst.

Overigens zijn de bestaande budgetten waaruit de aanpassingen in de openbare ruimte worden betaald: Robuust Groen, krediet IJsbaan en mobiliteitsplan. Voor het mobiliteitsplan betekent dit dat de zogenaamde Shortlist moet worden aangepast. Bij de Voorjaarsnota van 2011 is deze Shortlist opgesteld. Hierop staan de verkeersprojecten die tot en met 2014 zeker worden uitgevoerd. De verkeersaanpassingen op Sportpark Zuid die nodig zijn voor de multifunctionele sporthal (concreet: de Liemersweg), staan niet op deze Shortlist. De gemeenteraad moet nu beslissen welk project op deze lijst plaats moet maken voor de Liemersweg. Het college stelt de herinrichting van de JF Kennedylaan voor, omdat met dit project nog niet is gestart.

Een deel van de financiering komt daarnaast voort uit de inpassing van de ijs- en skeelerbaan op het sportpark. Hiervoor is eerder al krediet beschikbaar gesteld. De gesprekken met de ijsvereniging zijn op dit moment bijna afgerond. Het is de bedoeling dat de nieuwe ijs- en skeelerbaan op de plek van de oude ijsbaan komt.

De ambitie is om in 2012 te starten met de bouw. De multifunctionele sporthal brengt straks de breedtesport en topsport onder één dak. Ook is de ambitie van Het Graafschap College om in diezelfde periode te starten met de nieuwe opleiding Sport en Beweging.

De initiatiefnemers willen een goed geoutilleerde hal realiseren, waarin combinaties mogelijk zijn met dienstverlenende concepten. De hal zal het kloppend sporthart van de stad moeten gaan vormen. Het college van Doetinchem ziet de kansen, maar heeft echter wel als voorwaarde gesteld dat als het in de exploitatie verkeerd mocht gaan, de gemeente het recht van 1e hypotheek heeft. Daarmee blijft het onderdak voor de breedtesport gegarandeerd. Dit is een belangrijke verplichting van de gemeente.

De komende tijd wordt de bestemmingsplanprocedure voortgezet en het stedenbouwkundige plan afgerond.Ander nieuws