Header image

13,5 miljoen bezuinigen én lastenverlichting voor burger

DOETINCHEM - De gemeenteraad van Doetinchem heeft donderdagavond ingestemd met de Voorjaarsnota. En daarmee ook met het voorgestelde pakket met ombuigingen, investeringen en maatregelen die een aantal belangrijke bezuinigingen vanuit het Rijk en de provincie compenseren.

In de Voorjaarsnota heeft het college van burgemeester en wethouders gestreefd naar een balans tussen enerzijds de basiskwaliteit die de gemeente minimaal voor zijn burgers, instellingen en bedrijven wil nastreven. En anderzijds naar een ombuigingspakket waarmee de gemeente ook de komende jaren de financiën op orde houdt. “Bij het samenstellen van het pakket gold voor het college als belangrijk uitgangspunt het op orde houden van het gemeentelijke huishoudboekje. Daarnaast vond het college het belangrijk om ruimte te houden voor investeringen in de toekomstbestendigheid van de lokale en regionale samenleving”, aldus wethouder Steven Kroon (Financiën) tijdens de mening- en besluitvormende raadsvergadering van donderdagavond.

Ook de gemeenteraad bleek in de raadsvergadering van mening dat het college hen een ombuigingspakket heeft gepresenteerd dat ‘politiek, maatschappelijk en financieel in balans is’. Zo zorgt dit pakket voor een lastenverlichting voor de burger en investeert de gemeente in mobiliteit, in de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Doetinchem en in bijvoorbeeld een jongerencentrum en ouderenontmoetingspunt. Wel besliste de raad dat een aantal voorstellen ingewisseld dient te worden voor andere. Het college had hen daartoe de mogelijkheid geboden. Wethouder Kroon lichtte dit tijdens de raadsvergadering nog eens toe: “Ondanks dat wij zijn van mening zijn dat er al balans zit in de Voorjaarsnota, staan wij open voor alternatieven.” De wethouder gaf de raadsleden een compliment voor het feit dat zij die ruimte ook daadwerkelijk hebben ingevuld. “Ik ben er trots op dat de raad in staat is geweest een breed draagvlak te vinden voor de amendementen.”

Zo heeft de raad ervoor gekozen om meer geld (25.000 euro) beschikbaar te houden voor internationale samenwerking, waaronder de subsidies voor DOS (la Libertad), de Wereldwinkel en de Wereldcontactgroep Wehl. Ook de jaarlijkse subsidie voor de deelnamesubsidie sport wil de raad grotendeels handhaven, om daarmee de basissport te blijven stimuleren. Het derde punt waarmee de raad unaniem instemde, was het verminderen van de bezuinigiging op de bibliotheek met 40.000 euro. Hiermee kan de bibliotheek proberen de functie van de steunpunten in Gaanderen, Wehl en de Huet open te houden. De gemeenteraad wil ook dat de aanleg van de ijs/skeelerbaan doorgaat en dat de verhoging van de OZB (onroerendzaakbelasting) vooralsnog niet doorgaat. De raad is van mening dat dit voorstel – waarmee de gemeente meer inkomsten verkrijgt – te vroeg wordt ingezet. “Laten we dit spaarpotje behouden voor nóg bangere tijden”, aldus de raad.

Om deze veranderingen financieel mogelijk te maken, wil de raad het project ‘Sporten in de wijk’ schrappen. Ook wil de raad dat er een extra bezuiniging van 800.000 euro komt op de ambtelijke organisatie. Deze bezuiniging komt bovenop de bezuiniging die het college reeds had voorgesteld. Deze extra bezuiniging moet worden ingevuld volgens een strategisch formatieplan. Hieruit moet volgens de raad duidelijk blijken welke taken de gemeente Doetinchem nog wél doet en welke er in de (nabije) toekomst komen te vervallen. Op verzoek van het college worden deze keuzes in samenwerking met de gemeenteraad gemaakt. “Als college hebben wij over dit alternatief van de raad grote zorg en twijfel. 60 Procent van de voorgestelde bezuinigingen werd al gehaald uit de eigen organisatie. Door deze extra bezuiniging zijn wij genoodzaakt om tot gedwongen ontslagen te komen”, aldus wethouder Kroon.

Als apart amendement werd tijdens de raadsvergadering het verder uitwerken én uitvoeren van het concept Civility, Work, Care (CWC) aangenomen. Uitgangspunt van dit concept is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans moet hebben om deel te nemen aan de samenleving. Met name op (vrijwilligers)werk moet worden ingezet. Hiervoor wordt nauwe samenwerking gezocht met Wedeo. Daarnaast nam de raad het besluit om de natuur- en milieueducatie een jaar langer te susidiëren, namelijk ook in 2013. In die periode moet de gemeente bekijken wat de gevolgen zijn van het stopzetten van deze NME-subsidie. De financiering komt uit de algemene reserve van de gemeente.

Met het aannemen van de Voorjaarsnota is het kader duidelijk waarbinnen de ombuigingen van de gemeente Doetinchem verder vorm moeten krijgen. De ombuigingen (dus bezuinigingen, investereringen en compenserende maatregelen) zijn dan ook nog niet definitief. Dit gebeurt bij de behandeling van de begroting van 2012, in november van dit jaar. Dan zal het college aan de gemeenteraad inzichtelijk maken hoe de verschillende ombuigingen de komende jaren ‘handen en voeten krijgen’. Het college heeft de raad toegezegd om dan ook met een implementatieplan te komen.Ander nieuws