Header image

Gestaag Doorgaan: ‘steurig vedan’ voor Neede-Borculo

NEEDE - Op donderdag 29 november wordt het gebiedsproces Neede-Borculo afgesloten in zaal Hassink in Noordijk. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is namens de provincie aanwezig om samen met gebiedscommissie terug te blikken. Na vijftien jaar gebiedsproces Neede-Borculo is er meer ruimte voor landbouw, water, natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid in het gebied. Onderdeel van de middag is een minisymposium waarbij de aanwezigen ideeën formuleren voor de toekomst: Is de succesvolle aanpak van Neede-Borculo ook voor andere processen, zoals de Ecologische HoofdStructuur (EHS) en verbetering van de landbouwstructuur, geschikt waarbij middelen steeds schaarser worden?

In Neede-Borculo zijn resultaten geboekt door te werken met mensen uit het gebied op vrijwillige basis. De gebiedscommissie heeft een belangrijke rol gespeeld in het behouden van de vitaliteit van het buitengebied van Neede en Borculo. Daarbij zocht de commissie samen met de inwoners van het gebied en de diverse betrokken organisaties, naar een verbinding tussen landbouw enerzijds en wonen, natuur en landschap anderzijds. Op deze manier zijn bedreigingen omgezet in kansen.

Een belangrijke voorwaarde om natuur en waterberging te realiseren is dat de grond de juiste bestemming heeft. Agrariërs zijn erbij gebaat om goede grond dichtbij huis te hebben. De bedrijfsvoering wordt daardoor efficiënter. In het Achterhoekse gebied Neede-Borculo zijn tien melkveehouderijen verplaatst, twee bedrijven opgekocht en twee intensieve bedrijven verplaatst. Dit heeft geleid tot een integrale herverkaveling van 1700 hectare. Omgerekend betekent dit 25% van het totale landbouwareaal van het gebied. De herverkaveling heeft geleid tot een flinke verbetering van de landbouwstructuur. Daarnaast zijn diverse wandel-, fiets-, en ruiterroutes ontwikkeld en zijn nieuwe functies aan het gebied toegevoegd zoals een multifunctioneel scoutinggebouw.

Neede-Borculo begon als Milieuzorggebied en heeft zich ontwikkeld tot één van de zes landelijke pilotprojecten voor vernieuwing in het kader van de in 2002 aangenomen ‘Reconstructiewet concentratiegebieden intensieve veehouderij’. Het doel van de vernieuwing was om meer evenwicht te bereiken tussen de verschillende functies in het landelijk gebied. Naast een duurzaam perspectief voor de landbouw en een vermindering van veterinaire risico’s, wordt ook kwaliteitsverbetering van natuur, landschap en milieu nagestreefd.

Natuur en landschap zijn het kapitaal van Gelderland. Het gebiedsproces is in dit gebied afgesloten voor de provincie Gelderland, maar op andere locatiesgaan de processen verder. Een aantal inrichtingswerkzaamheden worden op enkele percelen nog uitgevoerd. De titel van het reconstructieplan heeft de titel ‘Steurig Vedan’ (gestaag doorgaan) mee gekregen. Het is een uitspraak die aansluit op de mentaliteit van veel Achterhoekers en die de beweging markeert voor de toekomst. Om deze reden blijft in ieder geval de kavelruilcommissie Borculo-Neede als stichting actief in het gebied.Ander nieuws