Header image

Prins Bernhard Cultuurfonds wijst € 151.450 toe

ARNHEM- Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het derde kwartaal van 2010 garantiebijdragen toegekend voor 80 culturele projecten. Het totaalbedrag is € 151.450. De werkterreinen van het Cultuurfonds zijn: geschiedenis en letteren, beeldende kunst, podiumkunsten, monumentenzorg en natuurbehoud. Op de bijlage staat per gemeente aangegeven voor welke projecten een bijdrage is toegekend.

De toegekende bedragen zijn garanties. Dit betekent dat de bedragen op basis van een afrekening worden uitgekeerd, dus pas als het project heeft plaatsgevonden en alleen als het achteraf nodig blijkt. Voor apparatuur, kleding en instrumenten wordt een percentage van de totale kosten toegekend. De overige aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuurbehoud.

Het budget dat het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland jaarlijks te besteden heeft bedraagt ongeveer 1 miljoen euro. Dit geld komt uit diverse bronnen: de Lotto en de BankGiro-Loterij, donaties en een collecte die jaarlijks in mei wordt gehouden. Per jaar worden door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland circa 450 projecten gesteund.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland beoordeelt vier keer per jaar aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuur. Verzoeken kunnen worden ingediend door culturele stichtingen en verenigingen. Bijdragen kunnen worden verleend voor eenmalige, bijzondere culturele projecten in Gelderland en duurzame investeringen. Een aanvraagformulier kan via de website www.cultuurfonds.nl/Gelderland worden verkregen.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Telefoon (026) 359 86 35.Ander nieuws