Header image

Positieve samenwerking tussen landbouw en waterbeheerders

WINTERSWIJK - Een jaar geleden zijn Waterschap Rijn en IJssel en Kreis Borken in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Bovenslinge-Schlinge gestart met een proefproject. In dit proefproject werken zij samen met landbouwers en gemeenten aan vermindering van de nutriëntenuitstoot. Vorige week werd in Oeding (DL) de tussenbalans opgemaakt. Die was positief. Zowel de Duitse als de Winterswijkse boeren en het waterschap willen met dit project verder.

Aan het waterproject doen 13 Winterswijkse en 22 Südlohner boeren mee. Zij voerden het afgelopen jaar gemiddeld vijf maatregelen uit en gaan daar in 2011 mee door. De boeren maakten bezinksloten om erfafspoeling tegen te gaan, reden geen of minder mest uit op overbemeste gronden en bekalkten percelen om de beschikbaarheid van fosfor in de bodem te vergroten. Ook gebruikten meerdere boeren Piadin. Dit is een stof die aan de mest toegevoegd kan worden zodat er minder nitraatuitspoeling plaats vindt.

De deelnemers wisselen tijdens het project kennis van en ervaring met de maatregelen uit, waarbij ze ook 'over de grens' van elkaar leren.

Waterschap Rijn en IJssel meet al jaren de hoeveelheid mest- en voedingsstoffen in het stroomgebied van de Bovenslinge. Ten behoeve van het project is voor het eerst grensoverschrijdend onderzoek gedaan. Ook hieruit blijkt dat in de beken te veel stikstof, fosfaat en zware metalen zitten. De kwaliteit van het water is volgens de normen 'matig' tot 'ontoereikend'. Het onderzoek laat ook zien dat de landbouw in het stroomgebied een belangrijk aandeel heeft in aangetroffen stoffen. Een ander deel van de stoffen is afkomstig is uit stedelijk gebied en van afvalwaterlozingen.

De Bovenslinge is kwetsbaar door directe uitstoot van mest en het gebruik van meststoffen in de landbouw. Opvang van meststoffen en slimmere en meer op de behoefte toegesneden bemesting, kan die vervuiling terugdringen en tegelijkertijd de productiviteit van de landbouw verbeteren. Ook kunnen boeren kosten besparen door meer op maat te bemesten.

Een dergelijke omslag vraagt soms investeringen en een andere manier van werken. Om de motivatie voor deze inspanning te versterken is het belangrijk dat de hiervoor passende stimuleringsmaatregelen voor beide zijden van de grens gelden.Ander nieuws