Header image

Positieve aanbeveling herbenoeming burgemeester Thijs van Beem

WINTERSWIJK - Op 16 september 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk beslotende Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties positief te adviserenover de herbenoeming van Thijs van Beem als burgemeester van degemeente Winterswijk.
In een besloten raadsvergadering heeft devertrouwenscommissie verslag uitgebrachtvan haar bevindingen. De gemeenteraadheeft op 8 juli 2010 de vertrouwenscommissieverzocht de herbenoeming voor te bereiden.De vertrouwenscommissie issamengesteld uit alle fractievoorzitters vande politieke partijen die zijn vertegenwoordigdin de gemeenteraad. Wethouder RikGommers en algemeen directeur HansScheinck fungeerden als adviseurs van decommissie.De ambtstermijn van Thijs van Beem als burgemeestervan de gemeente Winterswijkeindigt op 16 maart 2011. De aanbevelingvan de gemeenteraad wordt op korte termijnaan de Commissaris van de Koningin in deprovincie Gelderland gestuurd. De commissarisstuurt deze door naar de minister vergezeldvan zijn advies. De Commissaris vande Koningin heeft in een gesprek met devertrouwenscommissie zijn waardering uitgesprokenover de zorgvuldigheid waarmeede procedure is gevoerd en laten weten dathij de positieve aanbeveling van de gemeenteraadzal ondersteunen. De ministerbeslist uiteindelijk en draagt de burgemeestervoor herbenoeming voor bij Hare Majesteitde Koningin.


Ander nieuws