Header image

Operatie Nachtuil in Gelderland wederom een succes

GELDERLAND - Afgelopen nacht heeft provincie Gelderland voor de vijfde keer Operatie Nachtuil uitgevoerd, de jaarlijkse handhavingsactie bij bedrijven in de avond- en nachturen. Donderdag 4 oktober gingen 60 handhavers op pad om te controleren of bedrijven voldoen aan de omgevings- en waterwetten. Waterschappen, gemeenten, de Inspectie Leefomgeving en Transport, brandweer, en politie deden mee aan de handhavingsactie. Deze samenwerking werd als een groot succes ervaren en loopt vooruit op de invoering van de Regionale Uitvoerings Diensten (RUDs) in 2013. Handhavers van verschillende overheden gaan hierin nauwer samenwerken om het milieutoezicht te verbeteren. Operatie Nachtuil is dit jaar zonder noemenswaardige problemen verlopen. Gedeputeerde Conny Bieze heeft samen met de handhavers een aantal bedrijven bezocht: “Het is goed om met eigen ogen te kunnen vaststellen dat de meeste bedrijven hun zaken op orde hebben. Dat onderstreept de preventieve werking die van Operatie Nachtuil uitgaat. Bedrijven weten dat we komen, maar niet wanneer. Dat houdt ons en de bedrijven scherp. Er rollen vaak nuttige adviezen uit voort die bedrijven kunnen overnemen. Dat werkt, want ieder jaar komen we minder problemen tegen. Operatie Nachtuil richtte zich onder andere op industriële bedrijven, afvalverwerkers, scheepswerven en bedrijven die werken met chemische stoffen of deze opslaan. De handhavers hebben gekeken of de bedrijven binnen de toegestane uren werken en of ze zich houden aan de gestelde eisen in onder andere de omgevingsvergunning. Ook is er gelet op het noodplan en de procedures die bedrijven moeten hebben voor het geval er milieucalamiteiten plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan lekkage van vloeistoffen, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De waterschappen hebben gelet op de waterlozingen die bedrijven doen. Aan de hand van de genomen watermonsters zal de kwaliteit van het bedrijfsafvalwater worden beoordelen of deze voldoet aan de gestelde eisen. Er zijn 109 bedrijven bezocht, waarvan er 37 open waren. Bij slechts 10 bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Hierbij valt te denken aan het niet in orde zijn van het bedrijfsnoodplan en calamiteitenprocedures, een verkeerde opslag van gasflessen en gevaarlijke stoffen en bedrijventerreinen die niet goed afgesloten waren. Bij de geconstateerde overtredingen ontvangen de bedrijven een brief met daarin een termijn opgenomen zodat men in de gelegenheid wordt gesteld om de overtreding ongedaan te maken. De provincie controleert vaker na ‘gewone werktijd’, meestal op grond van meldingen of klachten. Operatie Nachtuil voegt hier nog wat aan toe: onverwacht en massaal worden op één avond en nacht een groot aantal bedrijven bezocht en gecontroleerd. Uit de evaluatie van de afgelopen jaren blijkt dat er een preventieve werking uitgaat van de actie.Ander nieuws