Header image

Oost Gelre mogelijk onder preventief toezicht provincie

OOST GELRE- De gemeente Oost Gelre zit in financieel zwaar weer. In aanloop naar de Programmabegroting 2011 heeft de provincie Gelderland haar zorg uitgesproken over de financiële situatie van Oost Gelre. Wethouder Wolterink: “Bij elkaar opgeteld laat de begroting van 2011 een tekort zien van 5,6 miljoen euro. Als we daar geen goede dekking voor vinden sluit ik niet uit dat we onder preventief toezicht van de provincie komen”.

Het nieuwe kabinet gaat fors bezuinigen en dat vertaalt zich door naar de gemeenten, aldus wethouder Wolterink. “Stel dat het rijk 18 miljard wil bezuinigen en ze leggen 5% daarvan bij de gemeenten neer. Dat betekent voor ons al 1,3 miljoen minder. Aan de andere kant wordt in onze gemeente een steeds groter beroep gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dan heb je het bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen. En we hebben minder opbrengsten uit belastingen en leges. Bij elkaar voert dat de druk op de begroting nog verder op.”

De oorzaak van het mogelijk preventief toezicht van de provincie ligt volgens wethouder Wolterink al in de huidige begroting 2010. “Daar hebben we al een structureel tekort van 1,5 miljoen. In februari dit jaar heeft de provincie ons daar al voor gewaarschuwd. We zijn nu bezig met de begroting van 2011 en de provincie geeft aan dat ze er aan twijfelt dat we die begroting sluitend krijgen. En dat zou kunnen leiden tot preventief toezicht”.

Volgens wethouder Wolterink heeft de provincie wel een punt. De voortzetting van bestaand beleid laat een tekort zien in 2011 van 3,8 miljoen euro. Voor nieuw beleid is 1,8 miljoen euro tekort. Nieuw beleid zijn bijvoorbeeld de ambities uit het Coalitieakkoord, zoals extra geld voor de kleine kernen en extra uitgaven voor de sport. Wethouder Wolterink hierover: “Preventief toezicht betekent feitelijk dat je wordt beperkt tot de noodzakelijke bedrijfsvoering en dat er verder geen enkele ruimte is voor iets extra’s. Nieuw beleid wordt gewoon geschrapt voor de duur van het preventieve toezicht.”

Oost Gelre zit dus in zwaar weer en dat geldt ook voor de komende jaren 2012 tot 2014. Ook in die jaren loopt het tekort op met nog eens 4,4 miljoen euro. Volgens wethouder Wolterink is het duidelijk dat we niet ontkomen aan ingrijpende maatregelen. “De kaasschaafmethode is echt niet toereikend meer. Er moet veel meer gebeuren. We kijken natuurlijk heel nadrukkelijk binnen de muren van het gemeentehuis, daar willen we in totaal 2 miljoen bezuinigen, bijvoorbeeld door efficiënter werken en intergemeentelijke samenwerking. Maar ook de inwoners, bedrijven en instellingen ontkomen niet aan maatregelen. Je kunt dan denken aan toch een verhoging van de OZB, ombuigingen in de uitgaven voor de Wmo of verlaging van subsidies. De raad zal hier de komende maanden een besluit over moeten nemen”.

Binnenkort wordt de concept Programmabegroting 2011 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 9 november vindt de openbare behandeling in de gemeenteraad plaats. Daarnaast wordt ook nog een zogenaamde takendiscussie met de raad gevoerd. Wethouder Wolterink: “Die takendiscussie richt zich vooral op de periode van 2012 – 2014. De vraag is welke taken moet de gemeente uitvoeren en hoe goed wil je dat doen. Neem je soms ook genoegen met een zesje of moet het altijd een acht of een negen zijn. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van wegen, het openbaar groen of de riolering. Een andere vraag is wat je daarin van de inwoners mag verwachten. Mag je bijvoorbeeld van wijkbewoners vragen zelf het onderhoud van een kinderspeelplek in de wijk op zich te nemen?”

De begroting 2011 moet in november klaar zijn. De takendiscussie neemt wat meer tijd in beslag. College en raad hopen in het voorjaar van 2011 daar besluiten in te nemen. Wethouder Wolterink: “Vooral in die takendiscussie zullen we op enig moment ook de inwoners, verenigingen en instellingen betrekken. Want we zitten nu wel met een probleem dat we alleen samen op kunnen lossen. En ik hoop dat mensen nu ook de ernst en de noodzaak daarvan inzien.”Ander nieuws