Header image

Oost Gelre krijgt kadastrale atlassen

OOST GELRE-Op initiatief van de Gezamenlijke Oudheidkundige Verenigingen Lichtenvoorde, Groenlo en Zieuwent kan Oost Gelre kadastrale atlassen tegemoet zien van de voormalige gemeenten Lichtenvoorde en Groenlo. De uitgifte van deze atlassen is het gevolg van een intensieve samenwerking tussen de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland enerzijds en de drie Oudheidkundige Verenigingen in Oost Gelre anderzijds. Derhalve een kadastraal product van de voormalige gemeenten Lichtenvoorde en Groenlo en de aanpalende gebieden, daterende uit het jaar 1832. De Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland verzorgt sinds 1985, in goede samenwerking met de plaatselijke historische verenigingen, een unieke serie bronnenpublicaties met de oorspronkelijke gegevens van het in 1832 tot stand gekomen Kadaster. De bronnen worden gebundeld en voorzien van een wetenschappelijk verantwoorde toelichting in een ‘atlas’. Inmiddels zijn er in de provincie Gelderland van reeds 90 kadastrale gemeenten atlassen uitgegeven. Iedere atlas bestaat in principe uit twee delen: kadastrale kaarten en een begeleidend boek. De kaarten, de zogenaamde minuutplans van 1832, worden verkleind naar A3 formaat. In het boek (formaat oblong) worden de kadastrale gegevens per sectie opgenomen, met vermelding van de perceelsnummers -die corresponderen met de desbetreffende kaart(en)-, het grondgebruik zoals weiland, bouwland, heide, huis, erf enzovoorts, de grootte van elk perceel, de klassering, de eigenaar(s) en de eventuele rechten op een perceel. Verder nog een alfabetische lijst van grondeigenaren met de beroepen van die eigenaren, hun totale grondbezit en de sectie(s) waarin hun eigendom is gelegen. Tenslotte is er een toelichtende tekst over de ontstaansgeschiedenis van het Kadaster in Nederland en een hoofdstuk over de kadastrale gemeente zelf omstreeks 1832. Een en ander wordt rijkelijk met foto’s geïllustreerd. Alle atlassen zijn voorzien van een voorwoord van de burgemeesters van de desbetreffende gemeente of gemeenten. Zoals in iedere gemeente is een kadastrale atlas ook voor de plaatselijke geschiedenis van Lichtenvoorde en Groenlo van groot belang. Het is één van de weinige bronnen die nog inzicht geeft in de sociaal-economische verhoudingen in (kadastrale) gemeenten. Bovendien geeft de atlas een beeld van de gemeenten van vóór een serie grote veranderingen (grootschalige ontginningen, aanleg van kanalen, wegen en spoorwegen), die in de negentiende eeuw hebben plaatsgevonden. De publicatie van de atlas dient een algemeen doel, omdat het een veelzijdige uitgave is waarin niet alleen gemeentelijke autoriteiten (bijvoorbeeld bij cultuur-historische waardebepalingen of planologische ontwikkelingen), maar eenieder die geïnteresseerd is in het verleden van dorp of stad iets van zijn of haar gading kan aantreffen. Voor eenieder, die met onroerend goed te maken heeft of dit nou grond is of een gebouw, kan dit interessant zijn. De ervaring is dat er tussen de eigenaren van panden en/of percelen grond zeker een redelijk aantal personen aanwezig is die ook graag iets meer willen weten over de historie van hun bezit. Daarvoor is een dergelijke atlas onontbeerlijk. Zoals in alle andere gemeenten, waarvan inmiddels de kadastrale atlassen zijn uitgegeven, is inmiddels ook de gemeente Oost Gelre benaderd door de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland met het verzoek om een bijdrage in de kosten. Daarnaast hebben bovendien de Gezamenlijke Oudheidkundige Verenigingen Lichtenvoorde, Groenlo en Zieuwent een brief aan de gemeente Oost Gelre geschreven, waarin zij dit subsidieverzoek ondersteunen. Daarnaast worden sponsoren benaderd voor een financiële bijdrage. Er wordt naar gestreefd de atlas in november te laten verschijnen. Men kan zich nu al inschrijven voor deze kadastrale atlas, de prijs zal zich bewegen tussen de 25 en de 30 euro. Na verschijnen zal de atlas minstens 5 euro duurder zijn. De leden van de oudheidkundige verenigingen van Groenlo en Lichtenvoorde ontvangen een inschrijvingsformulier van hun vereniging. Voor andere geïnteresseerden liggen er inschrijvingsformulieren, die tevens zijn voorzien van een uitvoerige toelichting, in de Openbare Bibliotheken van Groenlo en Lichtenvoorde en in Supermarkt De Spar in Zieuwent

Ander nieuws