Header image

Nieuwe afspraken over natuur in Gelderland

GELDERLAND - Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Gelderse manifestpartners: waterschappen, natuur- landbouw- en landschapsorganisaties hebben op hoofdlijnen overeenstemming over de manier waarop ze in de komende jaren het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur) in Gelderland willen afmaken. De provincie investeert vanaf 2014 jaarlijks 35 miljoen euro in natuurbeheer. Gelderland is de eerste provincie waar overheid en organisaties vergaande afspraken maken. Van Dijk, gedeputeerde natuur, landschap en landbouw:” Hulde aan alle deelnemers, een historische stap omdat zeer diverse partijen tot afspraken zijn gekomen. We gaan fors investeren in natuur, landschap en landbouw. Dat doen we omdat natuur, landschap en landbouw de ruggengraat vormen van een vitaal platteland en een goede regionale economie. We moeten nog meer uitwerken, maar ik heb alle vertrouwen in deze gezamenlijke aanpak.” Het maken van nieuw beleid voor natuur en landschap is nodig omdat het rijk de verantwoordelijkheid hiervoor in 2014 overdraagt naar de provincies. Natuurgebieden in Gelderland blijven goed met elkaar verbonden. Om natuurbeleid in de toekomst betaalbaar en haalbaar te houden is besloten tot een Ecologisch Hoofdstructuur die goed functioneert, maar iets minder groot wordt. De komende jaren komt er nog 5300 ha nieuwe natuur bij in plaats van de geplande 11.300 ha en wordt er 11.500 ha natuur ingericht. Ook hierin gaat de provincie investeren. Als de EHS is afgerond bestaat bijna de helft van Gelderland uit natuur. Ruim 200.000 ha.� Daarmee is Gelderland natuurprovincie bij uitstek. Het aanleggen van natuur moet veel sneller dan nu is gebeurd. Het tempo wordt verhoogd: van 200 ha per jaar, naar 400-600 ha. Desondanks zal de EHS niet voor 2018 klaar zijn. Eind vorig jaar is al een nieuwe kaart voor de Ecologische Hoofdstructuur geschetst. Deze wordt nog op details aangepast naar aanleiding van een consultatieronde langs de gemeenten en andere belanghebbenden. In 2013� komt er voor heel Gelderland een nieuwe structuurvisie. Hierin wordt vastgelegd waar in het landschap wat mag komen. Waar wonen, natuur, wegen etc. De nieuwe Ecologische Hoofdstructuur krijgt hierin ook een plaats. Manifestpartners en Provincie hebben uitgerekend dat voor het natuurbeheer na 2014 zo’n 44 miljoen euro per jaar nodig is. De provincie heeft berekend dat ze maximaal 35 miljoen per jaar vrij kan maken voor natuur in de toekomst. Om het verschil van 9 miljoen te overbruggen hebben provincie en Manifestpartners afgesproken te zoeken naar oplossingen. De partijen gaan de afspraken nog verder uitwerken. Peter van den Tweel, directeur Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen: “We willen deze uitdaging zeker aangaan, maar het mag niet ten koste gaan van goed natuurbeheer. Mogelijkheden zijn effici�nter beheer door langjarige afspraken en een lumpsum financiering, zodat ook de hoge kosten aan overhead en controle verder kunnen worden teruggebracht. Daarnaast wordt onderzocht of agrarisch natuurbeheer en ganzenbeheer betaald kunnen worden uit geld van Europa. De provincie geeft nu allerlei subsidies voor landschap en landschapsbeheer. Afgesproken is dat van de 35 miljoen voor natuur en landschap er 1 miljoen extra wordt bestemd voor landschap. Er zijn ook afspraken gemaakt over de landbouw, een belangrijke economische sector voor Gelderland. 6000 ha landbouwgrond wordt geen natuur. Agrarische ondernemers en recreatiebedrijven moeten in bepaalde gebieden mogelijkheden voor ontwikkeling krijgen. Daar waar gebieden niet meer als natuur hoeven worden ingericht, kan onder voorwaarden de ruimte anders worden benut. (zogenaamde schaduwwerking EHS komt te vervallen.) Voor de agrari�rs is het belangrijk dat hun grond zo dicht mogelijk bij de woning ligt en goed bij elkaar. Dit kan worden bereikt met kavelruil. Opzet is dat zo’n 1000 hectare per jaar gaat worden geruild. Er wordt ook onderzocht of er nog een extra fonds kan komen voor kavelruil. Gedeputeerde Staten willen� voor de landbouw 1 miljoen euro extra beschikbaar stellen. Voorheen stonden vaak belangengroepen uit natuur en landbouw tegenover elkaar met als gevolg een jarenlange patstelling. Met dit brede initiatief hebben partijen laten zien over hun schaduw heen te kunnen stappen en gezamenlijk te willen werken aan een toekomst voor het landelijk gebied in Gelderland, met dit mooie resultaat. Volkert Vintges directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie: ik ben trots op dit resultaat, de manifestpartners hebben provincie laten zien dat samenwerken in het landelijk gebied loont. Gedeputeerde Staten beslissen in mei over het natuur- en landschapsbeleid en het budget. Uiteindelijk nemen Provinciale Staten in juni een definitief besluit hierover. De partijen verenigd als Manifestpartners zijn: Waterschap Vallei&Eem, Waterschap Rijn en Ijssel, Waterschap Rivierenland, Waterschap Veluwe, Geldersch Landschap Geldersche Kastelen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Federatie Particulier Grondbezit, LTO-Noord, Natuurlijk Platteland Oost, Gelderse Natuur- Milieufederatie en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.Ander nieuws