Header image

Nieuw college Oost Gelre stelt coalitieakkoord vast

OOST GELRE - De coalitiepartners VVD en OOG (Onafhankelijken Oost Gelre) hebben het coalitieakkoord vastgesteld. Op maandag 3 mei wordt het gepresenteerd in de gemeenteraad. Het akkoord geeft in hoofdlijnen aan waar het beoogde nieuwe college zich de komende vier jaar sterk voor maakt onder het motto “De burger aan zet, voor een duurzaam Oost Gelre”. Uitgangspunt is dat de financiële lasten voor de inwoners niet zullen stijgen. De coalitie realiseert zich dat voor de gemeente zware tijden aanbreken waar het gaat om de financiën. Besparingen worden vooral binnen het gemeentelijk apparaat gerealiseerd. Bijvoorbeeld door minder regels, meer samenwerking met andere gemeentes, minder inhuur van externe adviesbureaus en het meer toespitsen van de werkzaamheden op de kerntaken van de gemeente. Een nieuw gemeentehuis is de komende vier jaar niet aan de orde. Voor bijdragen aan incidentele sportprojecten in Lichtenvoorde en Groenlo is, verdeeld over vier jaar, in totaal € 700,000,- beschikbaar. Voor de sportende jeugd tot 18 jaar worden de sportsubsidies blijvend verhoogd met € 10,- per jongere tot een bedrag van € 45000,-. Voor de verstrekking van subsidies aan verenigingen en instellingen wordt een nieuwe werkwijze gehanteerd. De hoogte van de subsidies beweegt mee met de inkomsten die de gemeente van de centrale overheid krijgt. Als het goed gaat profiteren de subsidie-ontvangende partijen daarvan, maar als het minder gaat bewegen ze mee in de hoogte van de subsidie. De focus van het nieuwe college ligt vooral op de ontwikkeling van Groenlo en de kleine kernen. Voor de kleine kernen is over de periode van vier jaar in totaal 1,2 miljoen beschikbaar ten behoeve van de dorpsplannen. Er komt één wethouder voor de kleine kernen. Het Groenlo Vestingstadbeleid wordt voortgezet, met daarnaast ook aandacht voor verbetering van het winkelbestand, het centrumplan en een multifunctionele accommodatie. Een nadrukkelijk aandachtspunt is de realisering van het sportcomplex in Lichtenvoorde. In de gemeenteraad van 3 mei aanstaande dient de coalitie een initiatiefvoorstel in. Daarin wordt voorgesteld om de huidige aanbestedingsprocedure voor het sportcomplex (twee breedtesporthallen met een zwembad) stop te zetten. De coalitie kiest voor de realisering van één nieuwe sporthal naast de huidige Hamalandhal. De huidige Hamalandhal wordt gerenoveerd. Er komt op dit moment geen nieuw zwembad op de Hamalandlocatie. Het huidige zwembad ’t Meekenesch krijgt een onderhoudsbeurt. In deze raadsperiode wordt een voorstel gemaakt voor de realisering van een wedstrijdbad. Volgens de coalitie past de gekozen oplossing het beste bij de financiële situatie van de gemeente. Het is de goedkoopste oplossing en ook snel te realiseren. Zodra het nieuwe college geïnstalleerd is worden alle direct betrokkenen zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de gewijzigde visie met betrekking tot de sportvoorziening. Andere onderwerpen uit het coalitieakkoord zijn bijvoorbeeld het buitengebied, duurzaamheid, onderwijs, zorg en kunst en cultuur. De coalitie wil de inwoners nadrukkelijker en in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling van plannen. De tekst van het coalitieakkoord is te lezen op de website van de gemeente: www.oostgelre.nl. Op 3 mei wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Tijdens de raadsvergadering worden ook de nieuwe raadsleden geïnstalleerd die hun plaatsen innemen. Voorgedragen zijn Joke te Plate (VVD), Hans Bongers en Wilfried klein Goldewijk (beiden van OOG). De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het Stadhuis in Groenlo en is openbaar.

Ander nieuws