Header image

LOG’s Mariënvelde en Ruurlose Broek in gemeenteraad

OOST GELRE - Het College van B&W heeft deze week een besluit genomen over de landbouwontwikkelingsgebieden Mariënvelde en Ruurlose Broek (LOG’s), Het besluit omvat de vaststelling van het Plan-MER, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is een belangrijke stap in de realisering van de LOG’s. Het besluit van het college wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De LOG’s Mariënvelde en Ruurlose Broek zijn aangewezen in het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers. Intensieve veehouderijen mogen zich hier onder bepaalde voorwaarden vestigen. Met grote betrokkenheid van organisaties en particuliere belanghebbenden zijn de plannen tot stand gekomen. In 2009 is gestart met het definitieve PlanMER, de milieu effect rapportage. De resultaten van het PlanMER hebben niet geleid tot aanpassingen in de ruimtelijke visie. Het PlanMER werd in 2009 samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, in combinatie met een informatieavond. De ingediende zienswijzen hebben tot een aantal wijzigingen geleid. Die belangrijkste zijn dat de minimale afstanden tussen nieuwbouw en bestaande bouw concreter zijn benoemd. Ook is tegemoet gekomen aan het verzoek om onder voorwaarden hoger te mogen bouwen. Op 22 juni wordt het besluit van het college voorgelegd aan de Commissie Ruimte en Wonen, waarna het op 6 juli in de gemeenteraad komt. Meer informatie over de LOG’s is te vinden op de website van de gemeente: www.oostgelre.nl onder het kopje Bouwen, wonen en milieu – Beleid buitengebied – LOG’s. Daar is ook de Nota Zienswijzen in te zien. Met vragen kunnen mensen ook telefonisch terecht bij dhr. G. Beguin, te bereiken via het algemene nummer 393535.

Ander nieuws