Header image

Krimp in de Achterhoek: uitdaging voor het onderwijs

ACHTERHOEK - Minder leerlingen, lege lokalen, kleinere schoolbesturen, minder geld van het rijk en een forse afname van de werkgelegenheid. Dat staat het onderwijs in de Achterhoek de komende jaren te wachten. Maar hoe kan de Achterhoek zich hier tegen wapenen? Daarover gaat de conferentie "Krimp, samen staan we sterk", die Stichting Lima, in samenwerking met KPC Groep, op woensdag 14 maart in Het Reirick in Groenlo organiseert.

De Achterhoek telt op dit moment bijna 200 basisscholen van een gemiddelde grootte. In 2020 zal dit aantal bijna gehalveerd zijn en blijven er mogelijk alleen kleine scholen over. Dat blijkt uit onderzoeken binnen het onderwijsveld. De consequenties zijn: leegstand van honderden klaslokalen, kleinere schoolbesturen met minder budget, lagere vergoeding van het rijk en een afname van de werkgelegenheid. En behalve een afnemend aantal scholen, heeft de krimp ook gevolgen voor de grootte van scholen, de spreiding van scholen van een bepaalde denominatie (openbaar, protestants-christelijk en katholiek) en de positionering van schoolbesturen.

Het doel van de conferentie "Krimp, samen staan we sterk" van 14 maart a.s. is om duurzame oplossingen te vinden voor de effecten van de te verwachten krimp. Aan deze conferentie zullen naast scholen ook de gemeente, bestuurders van andere regionale onderwijsstichtingen en andere belanghebbende partijen deelnemen. Al deze partijen beseffen dat het onderwerp "krimp" urgent is en hoog op de agenda moet komen. Samen zullen ze ideeën ontwikkelen over hoe met de krimp omgegaan kan worden. De nadruk zal niet liggen op het bestrijden van de krimp, want dat is een lastig te beinvloeden proces. De conferentie is vooral bedoeld om een koers te bepalen, om te bedenken hoe zaken als onderwijs en werkgelegenheid in tijden van krimp anders ingericht moeten worden.

Het toverwoord voor de komende periode is samenwerking. Aangezien de krimp niet alleen het onderwijs raakt, vraagt het om een brede maatschappelijke discussie. Er zal nagedacht moeten worden over investeringen in kwaliteit en over innovatieve en creatieve oplossingen. Dit alles om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven kan blijven worden en waarbij het onderwijsaanbod in de regio op een acceptabel niveau blijft. Men hoopt en verwacht dat er begrip ontstaat voor de keuzes die gemaakt worden.Ander nieuws