Header image

Jaarverslag Handhaving 2009 Oost Gelre

OOST GELRE - In 2009 hebben inwoners, bedrijven en evenementenorganisaties in Oost Gelre de regels beter nageleefd. Ook het aantal klachten over bedrijven is gedaald ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit het Jaarverslag Handhaving 2009. De verbetering sluit aan bij de werkwijze die de gemeente hanteert bij toezicht en handhaving. In 2009 werden 323 milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd. Bij 9 bedrijven heeft het niet op tijd oplossen van overtredingen geleid tot een sanctie. Dit komt neer op 2,8% van de gecontroleerde bedrijven. In 2008 was dat nog bij 5,8% van de gecontroleerde bedrijven het geval. De reden voor de daling is een éénduidige manier van toezicht en handhaving en betere communicatie over de gevolgen van het niet op tijd opheffen van overtredingen. Ook het publiceren van handhavingbesluiten werkte preventief. Vorig jaar zijn 1071 controles bij bouwwerken uitgevoerd en 46 controles op brandveiligheid. In 1,5% van de gevallen heeft dit geleid tot een sanctie (dwangsom of stillegging bouw). Dit is een verbetering van 2,8% ten opzicht van 2008. Ook het aantal (milieu-)klachten over bedrijven is in 2009 met 11 gedaald tot 85. Het grootste deel van de klachten gaat over geluid, 54%. In veel gevallen ging het om geluidsoverlast van horecabedrijven. Door toezicht in de weekenden en overleg met de horecaondernemers wordt getracht het aantal klachten verder terug te dringen. Bij 13 evenementen zijn in 2009 geluidmetingen uitgevoerd om toezicht te houden op de geluidvoorschriften. In 10 gevallen was het prima in orde. Bij de overige drie werd de organisatie direct aangesproken om het geluidniveau aan te passen. Ook hier is sprake van een lichte verbetering ten opzichte van 2008. Evenementenorganisaties die opnieuw in overtreding zijn lopen het risico op een sanctie. De gemeente denkt hier in mee en biedt de mogelijkheid om vooraf een geluidmeting te laten uitvoeren. Daarmee is voor de organisatie duidelijk hoe de geluidinstallatie moet worden afgesteld om geluidoverlast te voorkomen. De ervaringen van 2009 worden verwerkt in het Handhavingprogramma 2011. Naast het gerichte toezicht zal het accent ook weer liggen op goede voorlichting en informatieverstrekking. Dit is één van de acties die ook in 2010 al is ingezet, naast bijvoorbeeld het uitvoeren van geluidmetingen voorafgaand aan evenementen. Het volledige jaarverslag integrale handhaving 2009 is te vinden op de website www.oostgelre.nl.

Ander nieuws