Header image

Innovatie in de landbouw is nodig

Achterhoek - De kwaliteit van natuur en landschap in de Achterhoek en zeker in Winterswijk staan door de stikstofnorm en droogte zwaar onder druk. Tegelijkertijd zien we dat veel boeren noodgedwongen moeten stoppen. In een landschap dat voor een belangrijk deel gemaakt is en beheerd wordt door boeren, is dit zeer ongewenst. Daarom is innovatie in de landbouw hard nodig.

De landbouw in de Achterhoek staat voor een grote uitdaging. Verandering van het landgebruik en dus ook de manier van boeren is noodzakelijk. De stichting Winterswijks Cultuurlandschap (WCL) doet met het pleidooi ‘De Winterswijkse manier’, een appel op het boerenverstand van alle partners in het buitengebied. Het gaat daarbij om écht samen werken aan het behoud van ons Winterswijkse cultuurlandschap.

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “Het is voor de toekomst van groot belang om een vitaal platteland te hebben met economisch perspectief. Ook willen we als Nationaal Landschap onze vier Natura 2000 gebieden behouden. Om dat te bereiken is innovatie in de landbouw nodig”.

Proefboerderij De Marke draagt bij aan de noodzakelijke verandering. Na 30 jaar wil proefboerderij De Marke verder gaan als zelfstandig coöperatief Agro-Innovatiecentrum De Marke. Dit biedt grote kansen voor de Achterhoekse landbouwsector en agro-industrie en daarmee voor de Regio Achterhoek. Het Agro-innovatiecentrum gaat onderzoeksprogramma’s in de regio ontwikkelen en testen. Het gaat daarbij om kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw, klimaatvriendelijke landbouw en precisielandbouw. Hierdoor kan De Marke een lokale en regionale aanjager van duurzame landbouw zijn.

Het college doet graag mee met innovaties in de landbouw. Daarom is de gemeente Winterswijk bereid om certificaten van De Marke te kopen. Zo blijft de gemeente nauw betrokken bij innovatief onderwijs en ondernemerschap. Binnenkort komt het college met het programma Vitaal Platteland. Dit programma helpt om te komen tot een economisch toekomstperspectief voor behoud van ons unieke cultuurlandschap.

Mensen die vragen, ideeën of suggesties hebben voor innovaties in de landbouw kunnen die mailen naar de heer John Westerdiep via jwesterdiep@winterswijk.nl.


Ander nieuws