Header image

Informatiebijeenkomsten Rijkswaterstaat

ACHTERHOEK- Rijkswaterstaat organiseert informatiebijeenkomsten rond stand van zaken nieuwe N18 Dinsdag 9, woensdag 10, donderdag 11, dinsdag 16 en woensdag 17 november 2010

Rijkswaterstaat werkt aan het opstellen van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) voor de nieuwe N18. Een belangrijk onderdeel van dit OTB vormt het wegontwerp en de landschappelijke inpassing. Omdat dit onderdeel nu in concept gereed is, wil Rijkswaterstaat de inwoners in de regio en belanghebbenden hierover informeren. Daarom organiseert Rijkswaterstaat in november vijf openbare informatiebijeenkomsten, waarin iedereen kennis kan nemen van de stand van zaken rond het project.

De vijf bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en in de volgende plaatsen: · 9 november 2010 Het Bakkershuis te Haaksbergen · 10 november 2010 Resort Bad Boekelo te Boekelo · 11 november 2010 Zalencentrum De Klok te Eibergen · 16 november 2010 Zalencentrum’t Zwaantje te Lichtenvoorde · 17 november 2010 Zalencentrum De Radstake te Varsseveld

Er is geen plenair programma. Iedereen kan tussen 17.30 en 21.00 uur voor vragen binnenlopen. Geïnteresseerden kunnen tijdens de inloopbijeenkomsten informatie krijgen over de stand van zaken van het project, kennis nemen van de uitgewerkte wegontwerpen en informatie inwinnen over de verdere procedure. Ook is het mogelijk om een persoonlijke situatie te bespreken met betrekking tot de eventuele consequenties van het project voor woning, bedrijf of gronden. De bijeenkomsten hebben een informerend karakter. Er is op dit moment nog geen inspraak mogelijk. Dat komt omdat het concept wegontwerp en landschappelijke inpassing nog geen formele status hebben. Pas wanneer het Ontwerp-tracébesluit gereed is en openbaar wordt gemaakt, is er sprake van een formeel besluit. Hierop is vervolgens inspraak mogelijk. Naar verwachting is dat medio 2011.

Het rijk, provincies, gemeentes en regio’s werken nauw samen bij het maken van de plannen voor de nieuwe N18. Daarbij wordt de omgeving zo veel mogelijk betrokken. Zo hebben diverse vertegenwoordigers van belanghebbenden rond de N18 hun wensen voor de exacte plaats en de landschappelijke inpassing van de nieuwe N18 kenbaar kunnen maken. Daarnaast hebben de bestuurders van verschillende overheden hun wensen kenbaar gemaakt en besloten wat zij van het totaal aan wensen gerealiseerd willen zien. Het projectbudget van 304 miljoen euro ligt vast. Daarom hebben de bestuurders afgesproken dat extra wensen kostenneutraal dienen te zijn. Indien dit niet mogelijk is, regelen zij zelf de benodigde extra financiering. Zo heeft Regio Twente onlangs 450.000 euro extra beschikbaar gesteld voor extra aanpassingen van de aansluiting van de N18 op de N35.

Rijkswaterstaat heeft van de minister van Infrastructuur en Milieu de opdracht gekregen om de gekozen oplossing voor de problemen rond verkeersveiligheid en leefbaarheid gedetailleerd uit te werken. Dit gebeurt door het opstellen van een zogeheten Ontwerp-tracébesluit (OTB). Het OTB beschrijft de exacte ligging van het nieuwe N18-tracé. Bovendien geeft het tot in detail aan welke aanpassingen in de omgeving van de weg nodig zijn. Daarnaast beschrijft het OTB de effecten van de nieuwe weg. Daarbij gaat het onder meer om aspecten als luchtkwaliteit, geluidhinder, natuur en landschap. Het OTB is naar verwachting medio 2011 gereed en wordt dan ter inzage gelegd. Op dit moment doet Rijkswaterstaat, op basis van de keuzes voor de exacte ligging van de nieuwe weg, onderzoek naar de effecten die de nieuwe N18 zal hebben op het gebied van onder andere luchtkwaliteit en geluidhinder.

Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de N18 tussen Varsseveld en Enschede. Daarvoor wordt de weg onder andere om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo geleid. Een nieuwe N18 moet verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N18 verbeteren. Daarnaast moet de nieuwe weg de bereikbaarheid van de regio verbeteren en daarmee de economische ontwikkeling stimuleren.Ander nieuws