Header image

Definitief besluit bezuinigingen Oost Gelre

OOST GELRE - Het college van B&W heeft een definitief standpunt ingenomen over de bezuinigingen die voortvloeien uit de takendiscussie. De meeste bezuinigingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorlopige standpunt. Wel is een nieuw standpunt ingenomen over de muziekschool. Het definitieve standpunt wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die daar op 29 maart een besluit over neemt.

Het college was onder de indruk van de druk bezochte informatiebijeenkomst op donderdag 24 februari. Wethouder Karel Bonsen hierover: “We hebben die avond een heel goede informatie-uitwisseling gehad met inwoners, organisaties en verenigingen. Zij worden door de bezuinigingen getroffen en komen op voor hun belangen. Maar als college hebben wij steeds de afweging te maken tussen hun belang en het algemeen belang.”

Die afweging heeft niet geleid tot grote aanpassingen in de voorgestelde bezuinigingen. Op de belangrijkste onderwerpen blijft het college bij haar eerdere standpunt, zoals de bezuinigingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering, het zwembad, de bibliotheek en de muziekschool. Maar bijvoorbeeld ook de sluiting van de gemeentebalie in Groenlo en de bezuiniging op openbaar groen en wegen.

Volgens wethouder Bonsen betekent dat absoluut niet dat de inbreng van verenigingen en instellingen tijdens de informatieavond voor niets is geweest. “Als de raad straks een besluit over de bezuinigingen neemt moeten ze ook doorgevoerd worden. De argumenten en opmerkingen die donderdagavond zijn ingebracht kunnen helpen bij de gesprekken die we daarover voeren met alle betrokkenen.” Wat betreft het zwembad blijft de bezuiniging van € 450.000,- overeind. Wethouder Paul Wentink hoopt dat zwemvereniging Livo met de gemeente in gesprek wil gaan over mogelijkheden de exploitatie van het zwembad over te nemen. “Het gaat ons om het realiseren van een bezuiniging, niet om het sluiten van het zwembad. Als we die € 450.000,- kunnen bezuinigen door het zwembad af te stoten, dus door een ander te laten exploiteren, dan staat het college daar voor open.” Ook de halvering van de subsidie voor de bibliotheek blijft overeind. “Ik heb op de informatieavond uitgelegd dat het college inzet op één bibliotheek in Groenlo en één in Lichtenvoorde. De bezuiniging moet wat ons betreft vooral gerealiseerd worden door aanpassing van de openingstijden, het aantal vierkante meters vloeroppervlak dat gehuurd wordt of het aantal boeken dat in de schappen staat. Ik hoop dat we daar op een creatieve manier uitkomen.”

Het college heeft besloten om de subsidie aan de muziekschool te beëindigen. Daarvoor in de plaats komt een bedrag van € 100.000,-euro voor de muziekverenigingen. Daarmee kunnen zij zelf lesuren inkopen bij de muziekschool of bij een andere gekwalificeerde partij.

Na het besluit van de raad moet de gemeente op 31 maart 2011 een sluitende meerjarenbegroting overleggen aan de provincie: Wethouder Bonsen: “Dat lukt alleen als we forse bezuinigingen doorvoeren, zowel binnen de muren van het gemeentehuis als daarbuiten. Het raakt ons allemaal. Maar het is wel de basis voor een gezonde financiële toekomst van onze gemeente.” De agenda voor de behandeling van de bezuinigingen in de raad is aangepast. Zowel de behandeling in de commissie als in de raad is bij HCR Reijrink in Lievelde en dus niet in de raadzaal van het stadhuis in Groenlo. Dit om de verwachte toeloop van belangstellenden beter op te kunnen vangen.

Op maandag 14 maart is er gelegenheid om in te spreken bij de commissie. Dinsdag 15 maart is de behandeling in de commissie. Op maandag 28 maart is er gelegenheid om in te spreken bij de raad. Op dinsdag 29 maart is de behandeling en besluitvorming in de raad.Ander nieuws