Header image

Commissie Sociaal vergadert in Borculo op 17 februari 2011

BORCULO - De commissie Sociaal komt op donderdag 17 februari 2011 om 20.00 uur bijeen voor een openbare vergadering.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Voor belangstellenden zijn de stukken te downloaden van de website www.gemeenteberkelland.nl Ook kunnen deze worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Gemeentewinkel aan de Marktstraat 1 te Borculo en bij de Servicepunten in Eibergen, Ruurlo en Neede van 8.30 tot 12.30.

Voorzitter: de heer F.H.C. Mulkens De agenda ziet er als volgt uit:: 1. Opening 2. Spreekgelegenheid voor het publiek *) 3. Vaststellen agenda 4. Vaststellen notulen van 11 januari 2011 5. Toezeggingenlijst 6. Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen 7. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht

Voorstel hamerstukken 8. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 9. Aanvraag voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) bij het Rijk voor de kosten van bijstand voor levensonderhoud

Voorstel bespreekstukken 10. Uitwerking bezuinigingstaakstelling voor programmalijn toerisme en recreatie 2010-2014 11. Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA-fractie 12. Rondvraag 13. Sluiting

*) Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? U kunt dit tot op de dag van de vergadering uiterlijk tot 16.00 uur melden aan de griffier, de heer J.A. Bannink (telefoonnummer 0545-250 800 of 06 – 13 260 230). Als inspreker vermeldt u daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of onderwerpen waarover u het woord wilt voeren.Ander nieuws