Header image

College legt ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ter inzage

Winterswijk - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de ontwerp-omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk ter inzage te leggen.

 

De gemeente Winterswijk heeft samen met diverse partijen, waaronder de buurtschappen, gewerkt aan een actuele omgevingsvisie voor het buitengebied. In de omgevingsvisie staan de beleidsuitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied op langere termijn. De omgevingsvisie vervangt de huidige structuurvisie buitengebied uit 2005.

 

“Met deze omgevingsvisie ontstaat er meer ruimte in het buitengebied. Bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe initiatieven, ruimte om invulling te geven aan voormalige schuren en ruimte voor wonen. Daarbij houden we uiteraard rekening met de kwaliteiten van ons unieke, prachtige Nationaal Landschap. Winterswijk is immers geen stiltegebied, maar een plek waar wonen, werken en recreëren samengaan met de zorg voor ons waardevol cultuurlandschap”, zegt wethouder Inge klein Gunnewiek.

 

De omgevingsvisie is opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. De nieuwe omgevingsvisie stelt niet meer allerlei regels centraal, maar biedt meer ruimte voor maatwerk en het sturen op kwaliteit. Zo vervalt bijvoorbeeld het onderscheid tussen hoofd- en nevenfuncties, tussen campings en minicampings en tussen bedrijfsmatig en hobbymatig. Nieuwe plannen worden alleen nog beoordeeld op hun effecten op de omgeving en die moeten per saldo altijd positief zijn.

 

Woningsplitsing wordt straks een stuk eenvoudiger. “In de praktijk leverden die al zelden een negatief oordeel op”, zegt wethouder klein Gunnewiek, “maar er moest wel een lijstje van regels nagelopen worden. Nu vereenvoudigen we de regels en toetsen we alleen nog of er niet toevallig op die ene plek negatieve effecten van de splitsing optreden. We verwachten minstens net zo vaak, maar nog sneller een positief oordeel te kunnen geven.”

 

Een ander heet hangijzer is de huisvesting voor jongeren. Wethouder klein Gunnewiek: “Niet alleen maken we mogelijk dat in en direct aan de kernen weer woningen gebouwd kunnen worden, we zorgen ook dat praktische obstakels worden opgeruimd waar jongeren last van hebben. Woningsplitsing wordt dus nog simpeler, de bijgebouwenregeling wordt eenvoudiger en de verplichting tot bovenplans verevenen vervalt.”

 

De ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ligt van 21 augustus tot en met 1 oktober 2019 ter inzage. In deze periode kan iedereen zijn mening over de ontwerp-omgevingsvisie kenbaar maken. Daarna wordt de definitieve omgevingsvisie opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting neemt de raad hierover in december een besluit.Ander nieuws