Header image

College Berkelland biedt sluitende begroting 2011 aan

BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2011 aan.

Wethouder Han Boer van Financiën in een korte toelichting: �Deze begroting is de eerste in het kader van ons coalitieakkoord �Samen Anders�. We kunnen natuurlijk niet in één keer álles veranderen. Maar er zit toch al een ombuiging van 1,6 miljoen in. Dat was nodig ook want de financiën van Berkelland staan onder druk. Daarom willen we aan de ene kant duidelijke keuzes maken en taken meer aan de samenleving overlaten. Aan de andere kant zoeken we ruimte voor nieuwe initiatieven.�

De coalitie ziet drie grote ontwikkelingen in en rondom de gemeente Berkelland: Ten eerste daalt de omvang - en verandert de samenstelling van de bevolking. Ten tweede staat de verhouding tussen inwoners en gemeente onder druk. En op de derde plaats krijgt de gemeente de komende jaren veel minder geld uit het gemeentefonds. Mede daardoor moeten we ruim acht miljoen bezuinigen.

Deze drie ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen. En dat betekent dat we met elkaar andere keuzes moeten maken om de negatieve gevolgen ervan op te vangen. Deze enorme opgave vraagt een andere relatie tussen gemeente en bevolking. Het vraagt om een scherpe en duidelijke visie op welke taken wel of niet bij de gemeente horen. Het college wil eerlijk en duidelijk communiceren wat de bevolking wel en niet mag verwachten van de gemeente.

De aanpak in �Samen Anders biedt tegelijk ook nieuwe kansen! Kansen op vernieuwing van activiteiten, en op andere manieren van organiseren. Het college wil �flexibiliteit bevorderen�. Dat kan door samen nieuwe en andere oplossingen te vinden. Niets is meer vanzelfsprekend. En dat geeft ruimte voor creativiteit, voor meedenken en voor allerlei initiatieven.

De maatregelen uit het coalitieakkoord dragen voor een belangrijk gedeelte bij aan de sluitende begroting 2011. Aanpassing van rentepercentages en afschrijvingstermijnen die een reëler beeld van de hedendaagse werkelijkheid geven, minder uitgaven aan het nieuwe gemeentehuis en de bezuiniging op het college (1 wethouder minder levert jaarlijks 94.000 euro op) zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn nu ook al eerste bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie, sport, recreatie en communicatie ingevuld.Ander nieuws