Header image

Bibliotheekvoorziening blijft overeind

ACHTERHOEK - In een gezamenlijke motie van het CDA en de Partij van de Arbeid is gepleit voor het overeind houden van de bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen. De partijen hebben tijdens het begrotingsdebat van de Provinciale Staten van Gelderland op 9 november aan Gedeputeerde Staten verzocht om het initiatief te nemen om samen met de gemeentes en bibliotheekpartners de mogelijkheden te verkennen voor een zo breed mogelijk beschikbaar houden van de bibliotheekvoorziening.

Als voorbeeld werd door de beide fracties de oplossing aangedragen zoals deze in de provincies Utrecht, Noord en Zuid Holland in samenwerking met een bibliotheek partner zijn opgestart. Ter overbrugging voor het behoud van bibliotheek voorzieningen is een amendement ingediend om 500.000 euro beschikbaar te stellen om innovatieve en duurzame mogelijkheden verder te onderzoeken. Hierin wordt ook de mogelijke rol van dorps- en cultuurhuizen verder bekeken. Zowel de motie als het amendement hebben brede steun vanuit de Staten gekregen.Ander nieuws