Header image

Bezuinigingen Berkelland blijven 8,3 miljoen

BORCULO-De gemeente Berkelland krijgt net als alle andere gemeenten te maken met de gevolgen van het regeerakkoord. Voor Berkelland lijken de gevolgen van het regeerakkoord mee te vallen. Daardoor zijn extra bezuinigingen, bovenop ‘de 8,3 miljoen uit het coalitieakkoord’, vooralsnog niet nodig.

Effect regeerakkoord op de uitkering uit het gemeentefonds Bij het berekenen van de mogelijke bezuinigingen zijn we uitgegaan van een korting op onze eigen algemene uitkering van 10% te weten 4 miljoen. Volgens het regeerakkoord neemt de omvang van het gemeentefonds de komende jaren toe omdat de rijksbegroting ondanks de bezuinigingen op rijksniveau toeneemt. De toename van het gemeentefonds is echter niet voldoende om de koopkracht van de gemeenten de komende jaren op peil te houden. Dit komt doordat de gemeenten de komende jaren te maken krijgen met stijging van de lonen en prijzen, zonder dat daar dan extra geld uit het gemeentefonds voor komt.

Los van het gemeentefonds krijgen gemeenten te maken met a. extra taken, zoals jeugdzorg en AWBZ-taken Voor deze extra taken komt wel extra geld beschikbaar. Het beschikbare geld is alleen minder dan het geld dat nu aan deze taken wordt besteed. Er vindt een efficiencykorting plaats. b. korting van specifieke uitkeringen Specifieke uitkeringen krijgen we voor een bepaald doel. Als we de gelden niet aan dat doel besteden moeten we ze terugbetalen. Er wordt onder andere gekort op de uitkeringen voor schuldhulpverlening en re-integratie en begeleiding. c. stoppen of korten van andere bijdragen. Ook via andere wegen krijgen wij nog geld van het Rijk. Een aantal van deze bijdragen worden stopgezet of verlaagd, zoals Investeringssubsidies en bijdrage afvalfonds.

Tot slot staan in het regeerakkoord veel maatregelen die te maken hebben met de versobering van de uitkeringen, de Wmo, inburgering ,re-integratie en WSW. Nog onbekend is welke financiële gevolgen deze maatregelen voor ons hebben.

Omdat de doorverdeling van het gemeentefonds en de andere onderdelen naar de gemeente nog niet duidelijk is, is dat nog lastig te zeggen. Een schatting is dat de benodigde bezuinigingen ongeveer € 1,9 miljoen lager uit zullen vallen dan gedacht. Met dit voordeel kunnen we het nadeel dat ontstaan is bij de begroting 2011 van € 1,5 miljoen en het structurele nadeel van de najaarsnota 2010 van € 200.000 dekken. De bezuinigingen van 8,3 miljoen blijven noodzakelijk omdat er nog onzekerheid bestaat over de versobering van uitkeringen.Ander nieuws