Header image

Bereikbaarheid en duurzame energie opwekken op één

ACHTERHOEK - De Achterhoek wil een economisch vitale, aantrekkelijke en gezonde regio blijven. Daarvoor hebben overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen de Achterhoek Agenda 2020 opgesteld. Het is een coproductie, bedoeld om de Achterhoek op weg naar 2020 vitaal te houden.

De Agenda 2020 is ontstaan vanuit een gevoel van urgentie en de wetenschap dat we elkaar in de toekomst hard nodig hebben. Voor de uitvoering ervan zijn miljoeneninvesteringen nodig van onder andere de provincie Gelderland, maar ook van het Rijk en Europa. Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur heeft Regio Achterhoek een onderzoek laten uitvoeren door onderzoeks- en adviesbureau ROMA marktonderzoek. Dit om te peilen welke zaken Achterhoekers belangrijk vinden voor de toekomst van de Achterhoek. De vragen gingen over de vier thema’s van de Agenda 2020: Innovatieve economie, Vitale leefomgeving, Slim en snel verbinden en Natuur en landschap. Het (zeer betrouwbare) onderzoek werd uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 500 inwoners van de Achterhoek. Behoud van een vitale leefomgeving (wonen, onderwijs, zorg en welzijn) is het eerste waaraan de Achterhoeker geld zou willen uitgeven. Bij het thema Slim en snel verbinden zegt bijna de helft dat het Openbaar Vervoer (snelle, betrouwbare spoor- en busverbindingen) het belangrijkste aandachtspunt moet zijn, gevolgd door verbeteren van het wegennet in en naar de Achterhoek. Opmerkelijk is dat vier van de vijf Achterhoekers het eens is met de ambitie voor 50% duurzame energieopwekking door de op te richten AGGEM (Achterhoekse Groen Gas en Elektriciteits Maatschappij), een initiatief waarvoor de Tafel van Groenlo zich inspant. Meer dan de helft van de respondenten zou geld willen besteden aan opleidingsmogelijkheden en een goede aansluiting hiervan op de arbeidsmarkt. Als grootste bedreiging van de slinkende bevolking (door vergrijzing en ontgroening) ziet 30% het wegtrekken van mensen en bedrijven. Circa 20% noemt als kans hiervan meer arbeidsplaatsen; ook 20% zegt geen kansen te kunnen noemen. Bij de Statenverkiezingen van 2 maart spelen voor bijna 40% van de respondenten landelijke thema’s een bepalende rol; ruim 33% geeft aan dat juist Achterhoekse thema’s bepalend zijn bij hun kiesgedrag.Ander nieuws