Header image

Asbest weg, boom gepland

Met het planten van de eerste boom is het startsein gegeven voor het planten van de vervangende bomen, die voor de uitvoering van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase zijn en worden gekapt.

De uitvoering van de saneringen is nog in volle gang. Op ongeveer 2500 locaties wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest in toegangswegen, kavelpaden en erfverhardingen. Daar waar asbest aangetroffen wordt, wordt overgegaan tot sanering. Als na onderzoek blijkt dat een boom gekapt moet worden om de asbestverontreiniging te verwijderen, wordt er eerst overlegd met de eigenaar van de boom. Alleen als de eigenaar toestemming geeft, wordt een boom ook daadwerkelijk gekapt. De locatie waar de vervangende boom wordt herplant, wordt ook in overleg met de eigenaar bepaald.

Het startsein is gegeven door leden van de Stuurgroep, directeur Risicobeleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Peter Torbijn, gedeputeerde Annelies van der Kolk van provincie Gelderland, Leo Hendriks (vervangen Gedeputeerde Theo Rietkerk) wethouder Ben Eshuis (vervanger Josh Sijbom) van gemeente Hof van Twente en pro-jectdirecteur Johan van Abbema. Wethouder Pieter Teeninga van de gemeente kon niet aanwezig zijn.

In april 2010 is de uitvoering van de derde Saneringsregeling asbestwegen gestart. Op dit moment worden onderzoeks- en saneringwerkzaamheden op veel locaties uitgevoerd. In het voorjaar van 2012 zijn alle 2500 locaties onderzocht en waar nodig gesaneerd. Met deze saneringen wordt een grote stap gezet naar een gezonde, schone en veilige leefomgeving. Het planten van bomen als vervanging van gekapte bomen, loop door tot begin 2013. Hoeveel bomen er totaal in die periode herplant moeten worden, is nog niet bekend.

Het Projectbureau Saneringsregeling asbestwegen derde fase, opgedragen aan Dienst Landelijk Gebied (DLG), is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase. Het projectbureau is gevestigd in het DLG kantoor te Zwolle.Ander nieuws