Header image

Achterhoek – Huiselijk geweld vroeg doorbreken

ACHTERHOEK - In 2010 zijn er bij de politie Noord- en Oost-Gelderland 730 aangiftes gedaan van huiselijk geweld, een daling ten opzichte van eerdere jaren. Mogelijke verklaring voor de daling is dat de hulpverlening in een vroeg stadium inzet op het doorbreken van de geweldspiraal. In 2011 wil de politie met de andere hulpverleningsorganisaties extra aandacht besteden aan huiselijk geweld zodat er meer incidenten uit de anonimiteit gehaald worden.

In 2008 kwamen er bij de politieregio Noord- en Oost-Gelderland 853 aangiftes van huiselijk geweld binnen. In 2009 waren dat er 837. In 2010 werd er 730 keer aangifte gedaan. De politie hoopt dat de daling veroorzaakt wordt doordat samenwerkende hulpverleningsinstanties ernaar streven om in een zo vroeg mogelijk stadium hulpverlening op gang te brengen. Het uiteindelijke doel van de gezamenlijke aanpak is het stoppen van het geweld. Een voorbeeld van een gezamenlijk initiatief om geweld in een vroeg stadium te stoppen is de wet tijdelijk huisverbod. Deze is op 1 januari 2009 ingevoerd. Ook worden zaken direct gemeld bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Deze organisatie gaat direct aan de slag met de begeleiding van betrokkenen. Het komende jaar gaan de samenwerkende organisaties ook inzetten op het uit de anonimiteit halen van huiselijk geweld.

De wet tijdelijk huisverbod wordt sinds 1 januari 2009 in de politieregio Noord- en Oost- Gelderland uitgevoerd. Het politiedistrict Achterhoek is destijds begonnen met de uitvoering van de wet. De overige districten zijn 1 maart 2009 gestart. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. In 2010 zijn er 72 huisverboden opgelegd. De maatregel houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in eerste instantie tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Ook mag deze man of vrouw in die periode geen contact meer opnemen met de partner of kinderen. De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen met 18 dagen tot maximaal 28 dagen (vier weken). Een uit huis geplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt kan door de politie worden aangehouden. Op zo’n overtreding kan maximaal twee jaar gevangenisstraf of een taakstraf worden opgelegd. Hij of zij heeft de mogelijkheid om tegen het huisverbod in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

Bij het huisverbod gaat het vaak niet eens om de aangifte, maar om de melding. Slachtoffers van huiselijk geweld willen vaak geen aangifte doen tegen de pleger van het huiselijk geweld. Vaak willen ze alleen maar dat het huiselijk geweld stopt. Het opleggen van een huisverbod is een mogelijkheid om de geweldsspiraal te doorbreken. Ook de melding aan het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld gebeurt zonder dat er een aangifte is gedaan. Hierdoor worden betrokkenen begeleid zodat zij er samen uit kunnen komen.

De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de noodzakelijke hulpverlening op gang kan worden gebracht. Verdere escalatie kan hierdoor voorkomen worden. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.Ander nieuws