Header image

Aanpak kwaliteit stedelijk water in Oost Gelderland

OOST GELDERLAND - Waterschap Rijn en IJssel pakt samen met de gemeenten in oost Gelderland de meest urgente problemen aan die een relatie hebben met de riooloverstorten. Voor 9 van de 22 gemeenten in het beheergebied van het waterschap is al duidelijk welke maatregelen er nodig zijn. Voor de overige 13 gemeenten moeten de maatregelen nog worden bepaald. De gemeenten Oude IJsselstreek, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Winterswijk en Lochem, Rheden en Doesburg zijn als eerste aan de beurt. De waterkwaliteit in de gemeenten in het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel is nog niet overal op orde. Het gaat vooral om zuurstoftekorten als gevolg van riooloverstorten. Het gevolg hiervan is veelal vissterfte en stank. Omwonenden hebben daar vooral last van bij lage waterstanden in het voorjaar en de zomer.

De geplande maatregelen worden waarschijnlijk in 2012 en 2013 uitgevoerd. Dan verwijdert men onder andere bagger van de waterbodem, verdiept men watergangen en wordt de doorspoeling verbeterd. In sommige gevallen richt men de watergang (deels) opnieuw in of intensiveert men beheer en onderhoud. De exacte maatregelen en locaties worden per gemeente aan de inwoners bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen.

De maatregelen zijn onderdeel van een plan van aanpak om de kwaliteit van het stedelijk water te verbeteren. Per gemeente is zo’n plan van aanpak opgesteld. In dit plan zijn voor de watergangen zogenaamde streefbeelden beschreven. Deze zeggen iets over de ambitie die gemeente en waterschap voor het betreffende water hebben. Al het water moet sowieso voldoen aan een bepaald basisniveau in het kader de leefbaarheid voor mensen, planten en dieren. De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden op korte termijn uitgevoerd. De ‘extra’ maatregelen die nodig zijn om een bepaald streefbeeld te bereiken worden getemporiseerd. Zo kunnen waterschap en gemeente de lasten voor de burger zoveel mogelijk beperken.

Waterschap en gemeenten hebben een wettelijke taak om problemen met de waterkwaliteit in stedelijk gebied te voorkomen en indien nodig op te lossen. De gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor de riolering. Het waterschap is verantwoordelijk voor het transport en het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vanwege de samenhang hiertussen werken Waterschap Rijn en IJssel en de 22 gemeenten in haar beheergebied al jaren lang samen aan schoon water in de stedelijke omgeving.Ander nieuws