Header image

Zwembad ’t Walfort blijft in 2011 open

AALTEN - In verband met de discussie over de toekomstige huisvesting van het maatschappelijk zwempakket (waaronder het verenigings-, doelgroep- en recreatief zwemmen) gaat de gemeente Aalten een verdiepende marktconsultatie uitvoeren. Hiervoor worden dezelfde bedrijven benaderd die ook aan de eerste marktconsultatie hebben deelgenomen, waaronder de Twee Bruggen en de ConeGroup. Met deze verdiepende marktconsultatie worden de voorstellen van beide marktpartijen – en eventuele andere marktpartijen - indien deze partijen hiertoe bereid zijn - verder uitgewerkt. De uitkomst wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2011 blijft het zwembad in ieder geval gewoon open. Het college van burgemeester en wethouders neemt op korte termijn een besluit over de manier waarop de gemeente deze exploitatie tijdelijk vormgeeft. Op 2 maart 2010 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden, waarmee het college de mogelijkheid tot overdracht van eigendom van zwembad ’t Walfort aan een marktpartij wilde onderzoeken. Hier hebben vijf marktpartijen aan deelgenomen. Het college heeft op 13 juli besloten een eerste voorkeur uit te spreken voor het voorstel van recreatieonderneming De Twee Bruggen. Dit besluit was voor de raadsfracties aanleiding te vragen om een ingelaste RTG-bijeenkomst op 14 september 2010. Tijdens deze bijeenkomst hebben de raadsfracties verzocht de voorstellen zoals de Twee Bruggen en ConeGroup tijdens de marktconsultatie van 2 maart 2010 hebben gepresenteerd verder uit te werken en deze uitwerking ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Het college heeft besloten in te stemmen met een procedurevoorstel, hiermee komt het college tegemoet aan het verzoek van de raadsfracties. Dit procedurevoorstel houdt de volgende stappen in: 1. Marktconsultatie In de eerste plaats wordt een verdiepende marktconsultatie uitgevoerd. Dit als vervolg op de marktconsultatie zoals de gemeente die op 2 maart 2010 heeft georganiseerd. Hiervoor worden dezelfde bedrijven benaderd die ook aan de eerste marktconsultatie hebben deelgenomen. Met deze verdiepende marktconsultatie worden de voorstellen van deze beide marktpartijen - en eventuele andere marktpartijen - zoals gewenst en indien deze partijen hiertoe bereid zijn - verder uitgewerkt. 2. Besluitvorming Het resultaat van de verdiepende marktconsultatie wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, waarbij de raad ten aanzien van de toekomstige huisvesting van het maatschappelijk pakket een keus kan maken uit de volgende twee opties: • overdracht van eigendom van ’t Walfort aan een marktpartij, waarna wij ons maatschappelijk pakket inkopen bij deze marktpartij; • het onderbrengen van het maatschappelijk pakket elders. 3. Aanbesteding Op basis van de keuze van de gemeenteraad wordt een aanbestedingsprocedure opgestart. Indien de raad beide opties als niet wenselijk beoordeeld, kan de raad besluiten tot handhaving van de huidige situatie. Mocht de raad hiertoe besluiten en dus besluiten tot handhaving van de huidige situatie, dan wordt enkel de exploitatie risicodragend aanbesteed.

Ander nieuws