Header image

Woningbouwlocaties tot 2020 in Aalten

AALTEN - In het kader van de Inspraakverordening gemeente Aalten 2005 ligt met ingang van vrijdag 1 oktober 2010 gedurende drie weken (tot en met donderdag 21 oktober 2010) ter inzage het ontwerp van een raadsvoorstel tot vaststelling van de woningbouwlocaties in de gemeente Aalten tot 2020. In de Woonvisie 2010 tot 2020 is al aangegeven dat er te veel plannen/locaties voor uitbreiding met woningbouw zijn. Met name voor de kernen Aalten en Bredevoort zijn er te veel woningen gepland. In de Woonvisie werd uitgegaan van een toename aan de woningvoorraad met 1000 woningen tot 2020. In de Regionale Woonvisie, waarover in december 2010 door de raden wordt beslist, wordt voor de gemeente Aalten uitgegaan van maximaal 835 woningen in die periode. Kortom het aantal locaties/plannen moet fors worden teruggebracht. Het advies is specifiek de locaties te benoemen waarop eventueel nog woningen toegevoegd mogen worden en om diverse door de raad, in structuurvisies, al benoemde potentiële woningbouwlocaties formeel te laten vervallen. Gedurende deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk een zienswijze omtrent het ontwerp van dit raadsvoorstel naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Verdere informatie is tijdens kantooruren te verkrijgen bij het team VRO van de afdeling Omgeving (gemeentekantoor locatie Nassaustraat 5 te Aalten).

Ander nieuws