Header image

Sanering vuilstort + nieuwbouw rioolwaterzuivering Dinxperlo

DINXPERLO-Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Aalten gaan samen het gebied langs de Anholtseweg in Dinxperlo aanpakken waar nu nog een gedateerde rioolwaterzuiverings-installatie (rwzi) te midden van twee voormalige vuilstortplaatsen ligt. Er wordt een hypermoderne, milieuvriendelijke en compacte zuiveringsinstallatie gebouwd met aansluitend een publiek toegankelijke watertuin en groenzone.

De gemeente en het waterschap willen door samenwerking het zogenaamde Brüggenhütte-terrein langs de Aa-strang opwaarderen, de waterkwaliteit verbeteren en de ontwikkeling van milieuvriendelijke, kostenbesparende technologie bevorderen. De gemeenteraad van Aalten is deze week akkoord gegaan met het plan om de twee voormalige vuilstortplaatsen te saneren. Een deel van de grond wordt verkocht aan het Waterschap Rijn en IJssel, dat daarop een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie wil bouwen met in aansluiting daarop een gebied voor zandfiltratie en een rietfilter. In december wordt het nieuwbouwplan ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur van het waterschap. Als de nieuwe installatie klaar is, wordt de oude deels afgebroken en deels verwerkt in een watertuin.

De nieuwe rwzi wordt uitgerust met milieuvriendelijke en energiezuinige technologie die in Nederland is ontwikkeld. Deze zogenoemde Nereda-waterzuivering verbruikt 20 procent minder energie en minder chemicaliën en neemt ook minder ruimte in beslag dan een traditionele zuivering. Om het water extra schoon te maken worden als laatste zuiveringsstappen zandfiltratie en een ecologisch helofytenfilter toegepast. De Nereda-rioolwaterzuivering in Dinxperlo behoort tot de eerste ter wereld in zijn soort. De voordelen van de nieuwe techniek vertalen zich voor Waterschap Rijn en IJssel in lagere investerings- en exploitatiekosten. Besparingen die weer doorwerken in de zuiveringslasten voor de inwoners.

Nereda is een innovatieve technologie die het mogelijk maakt huishoudelijk en industrieel afvalwater op een duurzame manier met minder energie te zuiveren. De bacteriën die de verontreiniging in het water afbreken, groeien in geconcentreerde, compacte korrels in plaats van de gebruikelijke vlokken. Deze kleine korrels bezinken zeer snel, waardoor het zuiveringssysteem minder ruimte en kosten vraagt dan een traditionele zuivering. De technologie past in vier doelstellingen van het waterschap: maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie-efficiency, duurzaamheid en samenwerking. Om deze innovatie te realiseren werkt Waterschap Rijn en IJssel samen met Stowa, DHV, TU-Delft en vier andere waterschappen.

De gemeente Aalten en het waterschap hebben samen bepaald wat de optimale grootte en capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is. Om een installatie van deze beperkte omvang mogelijk te maken, koppelt de gemeente de komende jaren 4 hectare verhard oppervlak (van onder andere pleinen en daken) af van de riolering. Zo loopt er minder schoon regenwater het riool in. Veel hemelwater komt nu nog in het riool terecht, terwijl het beter zou zijn als het op natuurlijke wijze in de bodem wegzakt. Door harde oppervlakten en daken af te koppelen van de riolering, wordt het schone regenwater niet verspild, de zuivering niet onnodig belast en verdroging bestreden.

Deze week heeft de gemeenteraad van Aalten, door het beschikbaar stellen van krediet voor het opruimen van de vuilstorten, groen licht gegeven voor de gezamenlijke plannen. Binnenkort wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De sanering van de stortplaatsen zal vanaf medio 2011 tot begin 2012 plaatsvinden. Eind dit jaar (2010) wordt het voorontwerp van de Nereda-installatie in Dinxperlo afgerond en wordt het investeringsvoorstel aan het Algemeen Bestuur van het waterschap voorgelegd. In de periode van eind 2011 tot en met eind 2012 zal de bouw plaatsvinden. In 2013 wil het waterschap de installatie in gebruik nemen.Ander nieuws