Header image

Nieuwe samenwerking voor jeugd in Aalten

AALTEN - Onderwijs (schoolbesturen en samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs), alle kinderopvanglocaties, organisaties die zich bezighouden met jeugdgezondheidszorg en jeugdpreventie (Yunio, Preventie Platform Jeugd, Ondersteuningsteam Oost Achterhoek en Figulus Welzijn) en de gemeente Aalten bundelen hun krachten. Een eerste gezamenlijke stap van de samenwerkende partners: aansluiting bij het Programma Gelijke Kansen.Wethouder Hans te Lindert: “Rondom de jeugd in onze gemeente staan vele partijen die allemaal hetzelfde doel hebben: onze jeugd veilig en gezond laten opgroeien. Ondanks de allerbeste bedoelingen, gebeurt het nog wel eens dat partijen langs elkaar heen werken. Men weet elkaar niet altijd automatisch te vinden, merken we. Een Afrikaans gezegde luidt ‘It takes a village to raise a child!’ (er is een dorp nodig om een kind op te voeden). Ik vind dit prachtige beeldspraak voor het sluitende netwerk dat we om onze jeugd willen, maar constateer tegelijkertijd dat we daarin nog veel te winnen hebben.”Praktisch overleg

De wethouder vervolgt: “Er zijn allerlei (landelijke) initiatieven die alleen écht tot een succes gemaakt kunnen worden als we over de schuttingen van de eigen organisaties heen durven kijken. Ik merkte deze behoefte heel erg bij allerlei partners. Vandaar dat we als gemeente het initiatief hebben genomen voor een nieuw overleg tussen alle betrokken organisaties. En dan niet een overleg om alleen maar met elkaar te praten, maar juist om praktische zaken op te pakken en echt stappen te zetten. Daar is met enthousiasme op gereageerd.”Aansluiting bij Programma Gelijke Kansen

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. De achtergrond van het kind, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. In de aanpak van gelijke kansen is het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – heel belangrijk. Niet vreemd dus, dat een van de eerste afspraken uit het overleg is dat er gezamenlijk aansluiting wordt gezocht bij het landelijke Programma Gelijke Kansen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanuit dit Programma worden kennis, financiële middelen en communicatie beschikbaar gesteld voor het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs, met aandacht voor het versterken van de verbinding tussen school, kinderopvang, thuis en de leefomgeving. “En dat laatste sluit precies aan bij het doel dat we als samenwerkende partners hebben: kortere lijnen en elkaar beter weten te vinden”, besluit de wethouder.

Ander nieuws