Header image

Jaarrekening 2010 gemeente Aalten beschikbaar

AALTEN - De gemeente Aalten sluit het jaar 2010 financieel goed af, daarmee is de door de raad vastgestelde begroting 2010 uitgevoerd. Door een aantal incidentele financiële ontwikkelingen in 2010 laat de jaarrekening een positief resultaat van ruim € 607.000,- zien. De accountant heeft een goedkeurende verklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid afgegeven.

Het positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van enkele grote incidentele voordelen in 2010. In de jaarrekening wordt hier uitgebreid op ingegaan. De budgetbewaking functioneert goed en qua structurele uitgaven en inkomsten heeft de gemeente de zaken op orde. Er zijn dan ook bijna geen budgetten overschreden.

De gevolgen van de economische recessie waren in 2010 voor onze gemeente weliswaar nog niet ingrijpend, maar wel merkbaar. Zo was er een toename van het aantal bijstandscliënten en werd er een toenemend beroep op schuldhulpverlening en de Wmo gedaan. Zoals bekend, worden momenteel op rijksniveau omvangrijke bezuinigingen voorbereid. Deze zullen ook gevolgen hebben voor de rijksuitkeringen aan gemeenten waardoor ook in de gemeente Aalten de begroting onder druk komt te staan met als gevolg te verwachten bezuinigingen in de periode 2011 – 2014.

De jaarrekening wordt op 21 juni in de ronde tafelgesprekken behandeld en op 5 juli in de raad.Ander nieuws