Header image

Instelling stookverbod in de gemeente Aalten

AALTEN - De burgemeester van Aalten de heer G. Berghoef heeft, op advies van de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland, op 30 juni 2010 besloten om in verband met de aanhoudende droogte en ter bescherming van de flora en fauna en de veiligheid van persoon en goed een stookverbod in te stellen voor het grondgebied van de gehele gemeente Aalten. U treft het stookverbod hieronder aan. STOOKVERBOD - DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE AALTEN overwegende, dat het in verband met de aanhoudende droogte en ter voorkoming van (bos)- en heidebrand in de gemeente Aalten nodig is dat er tijdelijk nadere regels worden gesteld aan het stoken van vuur; dat ten gevolge van de droogte gevreesd moet worden voor gevaar voor de flora en fauna en voor de veiligheid van persoon en goed; dat hierdoor de kans reëel is dat het leven en gezondheid van personen en flora en fauna binnen de grenzen van de gemeente wordt bedreigd; gezien het advies van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, district Achterhoek d.d. 30-6-2010, om een stookverbod in te stellen; dat ter bescherming van persoon, dier, natuur en goed het noodzakelijk wordt geacht om tijdelijk nadere regels vast te stellen ten aanzien van het stoken in de openlucht; gelet op artikel 176 van de Gemeentewet; BESLUIT: de volgende regels vast te stellen: 1. In verband met de aanhoudende droogte is een stookverbod van toepassing voor het gehele grondgebied van de gemeente Aalten; 2. Dit betekent dat geen open vuur mag worden aangelegd in de openlucht op openbare of particuliere terreinen, dwz geen verbranding van snoeiafval(ondanks dat hiervoor een ontheffing is verleend), hout of ander afval, alsmede geen open kampvuur e.d. Ook dient extra voorzichtigheid te worden betracht bij het roken in de openlucht; 3. Dit verbod geldt tot het moment waarop het besluit wordt ingetrokken. 4. Dit stookverbod gaat onmiddellijk in na bekendmaking en ook de opheffing zal onmiddellijk bekend worden gemaakt; Aalten, 30-6-2010 12.00 uur De burgemeester van de gemeente Aalten, G. Berghoef. Bezwaar. Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum/uitreiking bezwaar maken bij de burgemeester van Aalten, Postbus 119, 7120 AA AALTEN. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE ZUTPHEN worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Ander nieuws