Header image

Informatiebijeenkomst bestemmingsplan kern Dinxperlo

DINXPERLO - De kern Dinxperlo krijgt een nieuw bestemmingsplan. Dit is nodig, omdat de huidige plannen sterk verouderd zijn en geen goed beeld van Dinxperlo geven. De gemeente Aalten hoort graag wat haar inwoners van dit nieuwe plan vinden. Daarom houden wij op dinsdag 28 februari 2012, om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in zaal Old Dutch in Dinxperlo. Tijdens deze avond kunnen inwoners kennis nemen van het plan en vragen stellen. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt ongeveer 45 (kleinere en grotere) bestemmingsplannen, die in de periode tussen 1969 tot 2012 zijn vastgesteld en die veel verschillende bouw- en gebruiksregels kennen. Bij het nieuwe bestemmingsplan hebben de bestaande situatie en de nu geldende bestemmingsplannen voor een groot deel de uitgangspunten bepaald. Daarnaast is het plan afgestemd op de huidige inzichten en wenselijke ontwikkelingen. De planregels zijn vereenvoudigd en er wordt zoveel mogelijk ‘bij wijze van recht’ geregeld. Er is dus ook sprake van deregulering/vermindering van de regeldruk. Het nieuwe bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een set regels en een kaart. Op de kaart staan onder meer alle bestemmingen weergegeven en de vlakken waar gebouwd mag worden. De regels bevatten voorschiften voor onder andere de hoogte van bebouwing en het toegestane gebruik van bebouwing en bijbehorende gronden. De huidige situatie vormt weliswaar een belangrijk uitgangspunt, maar dat wil niet zeggen dat er op perceelsniveau geen mogelijkheden voor veranderingen zijn. Er is een zorgvuldige afweging gemaakt welke ruimte het plan zou moeten bieden. In de toelichting staan de achtergronden en uitgangspunten die hebben geleid tot de gekozen vormgeving van het plan. Te ontwikkelen locaties: Op een aantal locaties gaat de gemeente, samen met andere partijen, de komende periode aan de slag. In het bestemmingsplan is voor deze locaties een bestemmingsregeling opgenomen. Deze locaties zijn onder andere: - de schoollocaties ‘de Wegwijzer’ en ‘de ds. Van Dijkschool’ - grondgebonden woningbouw aan de Nieuwstraat; - de ontwikkeling van een buitenplaats aan de Lage Heurnseweg; - de afronding van De Veldmate. Het nieuwe bestemmingsplan is digitaal te bekijken via de website van de gemeente Aalten, www.aalten.nl, onder Beleid en Plannen, Ruimtelijke plannen, Plannen in inspraakfase. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bestuur, Communicatie en Openbare Orde van de gemeente Aalten, telefoonnummer: (0543) 49 33 33 of e-mail communicatie@aalten.nl.Ander nieuws